.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

 

معاون آموزشی واحد : دکتر سعید تقوی افشرد                                                                                                            

شماره تماس: داخلی 213

 

 

 

وظایف معاون آموزش

*   اداره امور آموزشي واحد
*   نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها مطابق با سرفصل دروس و دستورالعمل هاي آموزشي صادره از سازمان مرکزي دانشگاه
  تشکيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي به منظور راه حل مشکلات احتمالي
*   برنامه ريزي امور آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن
*   بررسي پيشنهادات رسيده از گروه هاي آموزشي و يا دانشکده هاي تابعه و انعکاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي دانشگاه
*   شرکت در شوراهاي دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلي و ارائه پيشنهادها و طرح نارسايي هاي احتمالي
   بررسي و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي دانشکده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي
*   هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت آموزشي به منظور بالا بردن کيفيت کار آموزشي و ارزشيابي کار آنان
*   ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوطه
*   ارزيابي عملکرد آموزشي مدرسين محترم و اعضاي هيات علمي با هماهنگي گروه هاي آموزشي ذيربط و برتر
  بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشي که از طرف مقامات بالا ارجاع مي گردد
*   بررسي و پيشنهاد تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه با دلايل از طريق سلسله مراتب
*   بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کيفيت امور آموزشي در واحد دانشگاهي ذيربط و ديگر واحدهاي دانشگاهي از طريق سلسله مراتب
*   حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب سنوات تحصيلي، رشته و مقطع در آرشيو واحد دانشگاهي به صورت قابل ارائه در هر زمان
*   تطبيق کتاب ها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذکر شده در سرفصل هاي مصوب
*   هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسايل آموزشي جهت پيشگيري از هرگونه نارسايي در امر آموزش آنان در دوران تحصيل با همکاري گروه هاي آموزشي
  نظارت بر انتقالي و ميهماني دانشجويان به نحوي که اثر منفي در روند تحصيل دانشجويان پيش نيايد
*   اداره و راهبري امور آموزشي واحد در چهارچوب سياست ها، مقررات و آيين نامه هاي مصوب و ايجاد هماهنگي بين مديريت ها و ادارات تابعه
*   همکاري با دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي بين دانشکده ها و واحدهاي تابعه
*   تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آن

 

وب سایت شخصی

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927