يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 97/09/25 نجف دخت حقوق بشردراسلام ساعت 14:30 الي 16 وآيات الاحکام ساعت 16 17:30 کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق بشردراسلام ساعت 14:30 الي 16 وآيات الاحکام ساعت 16 17:30 در مورخه 97/09/25تشکيل خواهد شد 1397/09/23 16:43:43
عدم تشکیل 97/09/22 صادق صادقي کليه دروس کلاس استاد صادق صادقي کليه دروس در مورخه 97/09/22تشکيل نخواهد شد 1397/09/22 9:7:35
عدم تشکیل 97/09/22 خانم فخيمي کليه دروس کلاس استاد خانم فخيمي کليه دروس در مورخه 97/09/22تشکيل نخواهد شد 1397/09/22 8:52:56
عدم تشکیل 97/09/22 مرتضي اصل معادلات ديفرانسيل ازساعت 12:45 الي 14:15 کلاس استاد مرتضي اصل معادلات ديفرانسيل ازساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 97/09/22تشکيل نخواهد شد 1397/09/22 8:39:9
جبراني 97/09/26 غفوري آشکارسازي سيستم ازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس جبراني استاد غفوري آشکارسازي سيستم ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 97/09/26تشکيل خواهد شد 1397/09/22 15:37:0
عدم تشکیل 97/09/22 شهريارشقاقي کليه دروس کلاس استاد شهريارشقاقي کليه دروس در مورخه 97/09/22تشکيل نخواهد شد 1397/09/21 17:23:16
جبراني 97/09/27 امين نوري وند کارگاه قالب بندي وآماتور ازساعت 8:15 الي 9:45 و 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد امين نوري وند کارگاه قالب بندي وآماتور ازساعت 8:15 الي 9:45 و 10 الي 11:30 در مورخه 97/09/27تشکيل خواهد شد 1397/09/21 14:22:57
عدم تشکیل 97/09/22 حق جو کليه دروس کلاس استاد حق جو کليه دروس در مورخه 97/09/22تشکيل نخواهد شد 1397/09/21 13:58:52
جبراني 9709/26 خانم عظيمي انديشه2 - ازساعت 14/30 الي16 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي انديشه2 - ازساعت 14/30 الي16 در مورخه 9709/26تشکيل خواهد شد 1397/09/21 13:49:26
عدم تشکیل 97/09/28 خانم عظيمي انديشه 2 کلاس استاد خانم عظيمي انديشه 2 در مورخه 97/09/28تشکيل نخواهد شد 1397/09/21 13:48:39
جبراني 97/09/27 رئوفي تجهيزوراه اندازي کارگاه ساعت 14:30 الي 16و طراحي سازه هاي فولادي ساعت 12/45 الي 14/15 ومحاسبات فلزي 16 الي17/30 کلاس جبراني استاد رئوفي تجهيزوراه اندازي کارگاه ساعت 14:30 الي 16و طراحي سازه هاي فولادي ساعت 12/45 الي 14/15 ومحاسبات فلزي 16 الي17/30 در مورخه 97/09/27تشکيل خواهد شد 1397/09/21 11:42:48
جبراني 97/09/22 خانم حميدزاده کارگاه 1 و2 ازساعت 14/30 الي 17/30 کلاس جبراني استاد خانم حميدزاده کارگاه 1 و2 ازساعت 14/30 الي 17/30 در مورخه 97/09/22تشکيل خواهد شد 1397/09/21 11:33:10
جبراني 97/09/22 خانم حميدزاده انديشه ها ونظريه طراحي- ازساعت12/45 کلاس جبراني استاد خانم حميدزاده انديشه ها ونظريه طراحي- ازساعت12/45 در مورخه 97/09/22تشکيل خواهد شد 1397/09/21 11:31:54
جبراني 97/09/22 قرباني آمار زيستي- ازساعت12/45 الي 16 کلاس جبراني استاد قرباني آمار زيستي- ازساعت12/45 الي 16 در مورخه 97/09/22تشکيل خواهد شد 1397/09/19 9:51:29
عدم تشکیل 97/09/23 قنبري کليه دروس کلاس استاد قنبري کليه دروس در مورخه 97/09/23تشکيل نخواهد شد 1397/09/19 13:26:56
عدم تشکیل 97/09/25 زال پور کليه دروس کلاس استاد زال پور کليه دروس در مورخه 97/09/25تشکيل نخواهد شد 1397/09/18 9:17:1
جبراني 97/09/22 نجف دخت قواعد فقه 2- از ساعت 12/45 الي16 ساختمان شماره 2 کلاس جبراني استاد نجف دخت قواعد فقه 2- از ساعت 12/45 الي16 ساختمان شماره 2 در مورخه 97/09/22تشکيل خواهد شد 1397/09/16 8:2:7
جبراني 97/09/23 پولادي شبکه هاي هوشمندالکترونيک ازساعت8:15 الي 14:15 کلاس جبراني استاد پولادي شبکه هاي هوشمندالکترونيک ازساعت8:15 الي 14:15 در مورخه 97/09/23تشکيل خواهد شد 1397/09/15 8:12:3
عدم تشکیل 28و21/ 97/09 ملازاده کليه دروس کلاس استاد ملازاده کليه دروس در مورخه 28و21/ 97/09تشکيل نخواهد شد 1397/09/14 15:15:20
عدم تشکیل 97/09/27 خانم محدث کليه دروس کلاس استاد خانم محدث کليه دروس در مورخه 97/09/27تشکيل نخواهد شد 1397/09/12 9:33:48
جبراني 97/09/26 امين نوري وند استاتيک ازساعت 16 الي 17:30 کلاس جبراني استاد امين نوري وند استاتيک ازساعت 16 الي 17:30 در مورخه 97/09/26تشکيل خواهد شد 1397/09/12 14:3:44
جبراني 97/09/26 غفوري فيزيک پيش ازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس جبراني استاد غفوري فيزيک پيش ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 97/09/26تشکيل خواهد شد 1397/09/08 11:58:12
جبراني و97/09/14 و97/09/28 خانم حسين زاده باکتري شناسي عمومي از ساعت 10 -11/30 کلاس جبراني استاد خانم حسين زاده باکتري شناسي عمومي از ساعت 10 -11/30 در مورخه و97/09/14 و97/09/28تشکيل خواهد شد 1397/08/30 8:25:47
جبراني 97/09/23 خانم فره وش آمارحياتي ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم فره وش آمارحياتي ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 97/09/23تشکيل خواهد شد 1397/08/28 14:28:7
جبراني 97/09/23 نجف دخت حقوق بشردراسلام ازساعت 8:15 الي 11:30 وآيات الاحکام ازساعت 12:45 الي 16 کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق بشردراسلام ازساعت 8:15 الي 11:30 وآيات الاحکام ازساعت 12:45 الي 16 در مورخه 97/09/23تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد