.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

 

 

 

وظايف و مسئوليتها

 

» نظارت بر اقدامات مربوط به امور دانشجويان از قبيل كار دانشجويي.
» اخذ و رسيدگي به پيشنهادها و مشكلات دانشجويان در حيطه مسائل امور دانشجويي و ارجاع آن به مقامات ذيصلاح جهت حل و فصل و در صورت لزوم تشكيل جلسه گفت و شنود رييس دانشگاه با دانشجويان.
» تهيه و تأمين و نظارت و كنترل ساير وسايل رفاهي دانشجويان.
» هم انديشي و تعامل با مشاوران جوان رييس دانشگاه در ارتقاء سطح كيفي و كمي تغذيه و خوابگاه ها و رفع مشكلات امور رفاهي دانشجويان.
» برگزاري و انجام مقدمات انتخابات دفتر نمايندگان دانشجويان در شوراي دانشگاه.
» پيش بيني بودجه مورد نياز واحدهاي مديريت دانشجويي.
» پيگيري در جذب سرمايه هاي يارانه اي دانشجويان از طريق معاونت و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
» سرپرستي و هماهنگي امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه ها از حيث بهداشتي بودن مواد خوراكي و پخت آن وهم چنين نظارت بر بهداشتي بودن محيط كار و آشپزخانه ها.
» ارائه برنامه غذايي دانشگاه و تأمين وسايل و مواد اوليه جهت پخت غذا.
» برآورد هزينه هاي مورد نياز مواد غذايي و تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس وارائه آن به واحدهاي ذيربط.
» انجام امور مربوط به بوفه دانشجويان و خريد مواد غذايي و تنظيم اسناد مربوطه و نگهداري دخل و خرج اداره تغذيه.
» پخت مواد غذايي سالم براساس برنامه غذايي و ارسال آن در سطح خوابگاه ها و توزيع آن در سلف دانشجويي.
» انجام امور مربوط به بيمه درماني و حوادث دانشجويان.
» انجام امور مربوط به تسويه حساب دانشجويان هنگام فراغت از تحصيل.
» سرپرستي خوابگاه هاي دانشجويان مجردي و متأهلي.
» تعيين وتخصيص اتاق ها و فضاي مناسب جهت سكونت دانشجويان.
» نظارت بر سرويس اياب و ذهاب خوابگاه ها.
» نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها.
» بررسي و برآورد خدمات تأسيساتي و تعميراتي خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهاي مربوطه.
» تهيه و ضبط مدارك مربوط به سكونت دانشجويان.
» تأمين فضاهاي خوابگاهي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود و تجهيز آنها به ملزومات خوابگاهي.
» تهيه و تأمين رايانه هاي خوابگاه ها و سرويس و نگهداري آن.
» ارتباط با مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه براي تأمين وام دانشجويان.
» انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.

 

 
     سخنرانیها و پاتوق های علمی آموزشی همراه  

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927