.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

 

وظایف اداره امور خوابگاهها

-       ثبت نام متقاضیان وارایه فرم درخواست سکونت در خوابگاه به متقاضی

صدور کارت تردد استفاده از خوابگاهها

سرپرستی برنظارت بر فعالیت متصدیان خوابگاهها

نظارت بر نظافت وبهداشت خوابگاه

هماهنگی برنامه های فرهنگی در خوابگاهها

بررسی مشکلات ومسایل خوابگاهها وارائه راهکارهای مناسب

تنظیم وپیشنهاد برنامه های رفاهی, اجتماعی وفرهنگی در جهت بهبود وضعیت خوابگاهها

انجام بازدید های مستمر از اماکن وتاسیسات خوابگاهی وبررسی وضعیت دانشجویان

یررسی ومعرفی دانشجویان نمونه درسطح خوابگاهها

بررسی وضعیت قراردادها وتسویه حساب مالی

 

 

 

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927