.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

 

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد اسلامي

 
 

لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

کاردانی پیوسته کاردانی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته

 

عنوان محل تحصيل

کد و عنوان رشته

عنوان مقطع

195-واحد شبستر

10501-دامپزشكي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

11003-تكنولوژي مواد غذايي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

20312-آموزش زبان انگليسي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

20318-تربيت معلم آموزش زبان انگليسي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

20403-ديني وعربي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

20423-تربيت معلم آموزش ديني و عربي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

20601-آموزش ابتدايي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

20626-تربيت معلم آموزش و پرورش ابتدايي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

20627-آموزش و پرورش ابتدايي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

21211-مديريت صنعتي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

21218-مديريت صنعتي كاربردي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

21402-تربيت بدني وعلوم ورزشي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

21406-تربيت بدني - مربيگري

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

268-آموزش ابتدايي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

30108-رياضي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

30116-تربيت معلم آموزش رياضي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40113-كاردان فني برق - الكترونيك

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40114-كاردان فني برق - قدرت

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40421-كارهاي عمومي ساختمان

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40423-كاردان فني كارهاي عمومي ساختمان

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40434-كاردان فني عمران -آب و فاضلاب

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40435-كاردان فني عمران -سدوشبكه

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40439-كاردان فني عمران-پل سازي وابنيه فني

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40449-علمي كاربردي عمران ـ سدوشبكه

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

40482-كاردان فني عمران - كارهاي عمومي ساختمان

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

41003-كاربرد كامپيوتر

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

50403-تكنولوژي موادغذايي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

50529-علمي كاربردي تكنولوژي فرآوري پشم و پوست

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

50531-علمي كاربردي تكثير و پرورش آبزيان آب شيرين

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

50543-علمي كاربردي پرورش زنبور عسل

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

50605-تكنولوژي توليدات دامي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

50606-تكنولوژي توليدات گياهي

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

60206-معماري

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

60313-هنرهاي تجسمي-گرافيك

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

70101-علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

70106-علمي كاربردي برق - قدرت

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

70111-علمي كاربردي توليدوبهره برداري از گياهان دارويي و معطر

كارداني ناپيوسته

195-واحد شبستر

913-كاربرد كامپيوتر

كارداني ناپيوسته

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927