.
جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

 

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد اسلامي

 
 

لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

کاردانی پیوسته کاردانی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته

 

عنوان محل تحصيل

کد و عنوان رشته

عنوان مقطع

195-واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20311-زبان وادبيات انگليسي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20312-آموزش زبان انگليسي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20407-الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20410-فلسفه و حكمت اسلامي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20604-مديريت وبرنامه ريزي آموزشي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20632-علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20706-روانشناسي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20711-روانشناسي-روانشناسي كودكان استثنايي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20713-روانشناسي - روانشناسي باليني

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20714-روانشناسي - روانشناسي عمومي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

20803-حقوق

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

21103-تاريخ

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

21104-دبيري تاريخ

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

21117-ايران شناسي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

21207-مديريت بازرگاني

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

21211-مديريت صنعتي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

21230-مديريت امور بانكي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

21301-حسابداري

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

21612-راهنمايي و مشاوره

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30101-رياضي - رياضي محض

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30109-رياضي - رياضي كاربردي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30117-علوم كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30119-رياضي محض

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30123-رياضيات و كاربردها

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30201-فيزيك

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30202-فيزيك كاربردي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30216-فيزيك - اتمي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30218-فيزيك - حالت جامد

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30223-فيزيك - هسته اي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30226-فيزيك - هواشناسي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

30303-شيمي- كاربردي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40101-مهندسي برق- الكترونيك

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40111-مهندسي پزشكي - بيوالكتريك

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40119-مهندسي برق

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40201-مهندسي شيمي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40214-مهندسي شيمي - صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40256-مهندسي شيمي - مهندسي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40324-مهندسي خط و سازه هاي ريلي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40401-مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40402-مهندسي عمران -آب

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40409-سازه

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40443-مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40457-مهندسي عمران-خاك

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40458-مهندسي عمران -راه

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40471-مهندسي عمران - سازه

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40479-مهندسي عمران - نقشه برداري

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40675-مهندسي مكانيك

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

40743-مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

41001-مهندسي كامپيوتر- سخت افزار

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

41009-مهندسي فناوري اطلاعات

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

41016-مهندسي رباتيك

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

41018-علوم كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

41033-مهندسي كامپيوتر - فناوري اطلاعات

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

41202-مهندسي هسته اي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

41207-مهندسي پرتو پزشكي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50102-مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50323-مهندسي فضاي سبز

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50401-مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50413-مهندسي مواد و طراحي صنايع غذائي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50422-علوم و مهندسي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50507-شيلات

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50559-مهندسي منابع طبيعي - شيلات

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50560-مهندسي منابع طبيعي - شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50564-مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

50565-مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

519-مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

60116-ارتباط تصويري- ارتباط تصويري

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

60202-مهندسي معماري

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

60205-مهندسي شهرسازي

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

822-تاريخ

كارشناسي پيوسته

195-واحد شبستر

912-نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927