.
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر يکي از بزرگترين و توسعه يافته ترين دانشگاه هاي کشور
كسي كه عبادت هاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت را به سويش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله عليها **** دانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان مي سازد . حکيم فردوسي خردمند**** در روز قیامت چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی در ترازوی اعمال بنده نیست. پیامبر اکرم (ص) **** ـ قالَ (صلى الله علیه وآله): مَنْ مَشى إلى مَسْجِد مِنْ مَساجِدِ اللّهِ، فَلَهُ بِکُّلِ خُطْوَه خَطاها حَتّى یَرْجِعَ إلى مَنْزِلِهِ، عَشْرُ حَسَنات، وَ مَحى عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئات، وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجات.([2]) فرمود: هر کس قدمى به سوى یکى از مساجد خداوند بردارد، براى هر قدم ثواب ده حسنه مى باشد تا برگردد به منزل خود، و ده خطا از لغزش هایش پاک مى شود، همچنین در پیشگاه خداوند ده درجه ترفیع مى یابد.***** اخبار دانشگاه آزاد اسلامی شبستر را در تلگرام دنبال کنید ROIAUSHAB@ ****
پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺳﺎل 94

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ

1-    ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ: از ﺗﺎرﯾﺦ 94/6/17 ﺗﺎ 94/6/26

2-     ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ : از ﺗﺎرﯾﺦ 94/6/23 ﺗﺎ 94/6/26

3-     دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ: از ﺗﺎرﯾﺦ  94/6/21ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 94/6/26

4-    دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي: از ﺗﺎرﯾﺦ 94/6/25 ﺗﺎ 94/6/26

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:

1-    اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎیه

1)      ﺑﺮاي ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ: ﻣﺪرك دﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﯾﺎ ﮐﺎر و داﻧﺶ و ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ

2)       ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺮاي دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي: ﻣﺪرك ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ

3)      ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ: ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ

4)      ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ: ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

5)     ﺑﺮاي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ: ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

2-    رﯾﺰ ﻧﻤﺮات و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻠﯽ )ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ،   کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دﮐﺘﺮي تخصصی

3-    اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲ دار  و دو ﺳﺮي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول آن

4-    اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

5-    اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ  (در ﺻﻮرت دارا  ﺑﻮدن)

6-    ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ3*4 

7-    ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: 09399618681

ﺑﺎ آرزوي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اداره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927