.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺳﺎل 94

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ

1-    ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ: از ﺗﺎرﯾﺦ 94/6/17 ﺗﺎ 94/6/26

2-     ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ : از ﺗﺎرﯾﺦ 94/6/23 ﺗﺎ 94/6/26

3-     دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ: از ﺗﺎرﯾﺦ  94/6/21ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 94/6/26

4-    دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي: از ﺗﺎرﯾﺦ 94/6/25 ﺗﺎ 94/6/26

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:

1-    اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎیه

1)      ﺑﺮاي ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ: ﻣﺪرك دﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﯾﺎ ﮐﺎر و داﻧﺶ و ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ

2)       ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺮاي دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي: ﻣﺪرك ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ

3)      ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ: ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ

4)      ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ: ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

5)     ﺑﺮاي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ: ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

2-    رﯾﺰ ﻧﻤﺮات و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻠﯽ )ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ،   کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دﮐﺘﺮي تخصصی

3-    اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲ دار  و دو ﺳﺮي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول آن

4-    اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

5-    اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ  (در ﺻﻮرت دارا  ﺑﻮدن)

6-    ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ3*4 

7-    ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: 09399618681

ﺑﺎ آرزوي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اداره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927