.
جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
کد ارائه نام درس برنامه کلاسی گروه اموزشی نام استاد
195195031 پروژه مالي 2 سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حسابداري محمد نصيري
195195031 پروژه مالي 2 سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حسابداري محمد نصيري
195195013 نرم افزارهاي کاربرد در حسابداري دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري رامين پورجهانگيري
195195013 نرم افزارهاي کاربرد در حسابداري دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري رامين پورجهانگيري
195195008 بهايابي 1 چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حسابداري وحيد شكري حبشي
195195008 بهايابي 1 چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حسابداري وحيد شكري حبشي
195195035 تئوري حسابداري 1 جمعه 12:45 تا 14:15 ؛ جمعه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري يعقوب اقدم مزرعه
195195035 تئوري حسابداري 1 جمعه 12:45 تا 14:15 ؛ جمعه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري يعقوب اقدم مزرعه
195195010 حسابداري‌ ميانه‌1 سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري رامين پورجهانگيري
195195010 حسابداري‌ ميانه‌1 سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري رامين پورجهانگيري
195195015 مالي2 سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حسابداري محمد نصيري
195195015 مالي2 سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حسابداري محمد نصيري
195195007 پول‌ وارزوبانکداري‌ چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري زهرا سادات رئيسي گاوگاني
195195007 پول‌ وارزوبانکداري‌ چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري زهرا سادات رئيسي گاوگاني
195195022 حسابداري‌ پيشرفته‌ (2) چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري رامين پورجهانگيري
195195022 حسابداري‌ پيشرفته‌ (2) چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري رامين پورجهانگيري
195195025 برنامه‌ ريزي‌ وتوسعه‌ سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حسابداري زهرا سادات رئيسي گاوگاني
195195025 برنامه‌ ريزي‌ وتوسعه‌ سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حسابداري زهرا سادات رئيسي گاوگاني
195195028 پژوهش‌ عملياتي‌2 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حسابداري ياسر جعفري
195195029 حسابداري‌ صنعتي‌ (3) دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حسابداري رامين پورجهانگيري
195195029 حسابداري‌ صنعتي‌ (3) دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حسابداري رامين پورجهانگيري
195253022 حقوق جزاي اختصاصي 2 جرايم عليه مصالح عمومي کشور چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253064 متون حقوقي 2 سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق مسعود شقاقي
195253030 حقوق مدني8 شفعه و وصيت و ارث سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195253057 حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253062 حقوق اساسي 1 یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253020 حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253046 حقوق بين المللي عمومي2 سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253050 حقوق ثبت یکشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253061 فلسفه حقوق سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق بهروز پورجبار جاهد
195253061 مقدمه علم حقوق دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253021 حقوق جزاي اختصاصي 1 جرايم  عليه اموال و مالکيت دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253038 حقوق بشر در اسلام دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق دكتر جعفر جهانگيري
195253051 متون حقوقي 3 حقوق عمومي سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق مسعود شقاقي
195253060 حقوق اداري 1 سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253008 حقوق جزاي اختصاصي 4 جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253062 منطق حقوق سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق بهروز پورجبار جاهد
195253015 متون فقه 3 حقوق عمومي و بين الملل سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق دكتر جعفر جهانگيري
195253044 حقوق جزاء عمومي (2) سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253056 اصول فقه(2) دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق عادل اصغر پورطلوعي
195253013 متون فقه 4 فقه جزايي سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق دكتر جعفر جهانگيري
19525330 حقوق هوايي دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195253054 حقوق مدني2 یکشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253010 پزشکي قانوني دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
19525329 مسئوليت هاي مدني خاص یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253035 حقوق جزاء عمومي 3 دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253039 حقوق بين المللي عمومي 3 روش هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195253040 قواعد فقه (2) جزايي چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق دكتر جعفر جهانگيري
195253055 حقوق جزاء عمومي 1 سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253011 حقوق بين‌الملل خصوصي(2) یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253052 متون حقوقي (4) حقوق بين الملل سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق مسعود شقاقي
195253014 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253026 آيين دادرسي کيفري (2) سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253016 حقوق جزاي اختصاصي 3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253057 حقوق ماليه عمومي یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253059 حقوق بين المللي عمومي 1 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253059 کليات حقوق جزا سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق اصغر رسول زاده
195253060 اصول فقه(1) چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق دكتر جعفر جهانگيري
195253027 روش تحقيق سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق بهروز پورجبار جاهد
195253058 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورين یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253032 حقوق تجارت (4) ورشکستگي دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195253033 حقوق‌مدني 4‌ یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253036 آيين دادارسي مدني 2 دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195253053 حقوق تجارت(2) سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253012 جرم‌شناسي دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253025 حقوق کار سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195253027 متون فقه (2) فقه خانواده دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق دكتر جعفر جهانگيري
195253049 حقوق بيمه یکشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253058 حقوق اساسي 2 یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253009 ادله اثبات دعوي سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253031 قواعد فقه (1) مدني چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق دكتر جعفر جهانگيري
195253037 متون فقه(1) فقه معاملات چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق دكتر جعفر جهانگيري
195253045 حقوق اساسي 3 سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195253028 حقوق بين‌الملل خصوصي(1) سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253041 پيشگيري از جرم دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253043 حقوق مدني3 کليات قراردادها دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253043 حقوق مدني3 کليات قراردادها دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253063 متون حقوقي (1) سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق مسعود شقاقي
195253007 حقوق تطبيقي سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق نعيمه خليلي كيهان
195253017 کيفرشناسي دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253034 حقوق مدني 5 حقوق خانواده دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195253042 حقوق تجارت 3 اسناد تجاري یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق ابوالفضل زال پور
195253047 حقوق اداري 2 دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253048 آئين دادرسي مدني1 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253019 حقوق مدني6 عقود معين قسمت(الف) یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253019 حقوق مدني6 عقود معين قسمت(الف) یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق علي جاويد
195253023 آئين دادرسي مدني 3 دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق جبار تاري گلوسنگ
195245020 شيمي مواد غذائي1 سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي علوم تغذيه و صنايع غذايي رقيه عزتي
195245020 شيمي مواد غذائي1 سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي علوم تغذيه و صنايع غذايي رقيه عزتي
3035318201 مباني نظري معماري دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي معماري هادي المهدي تقوي كلجاهي
3035318105 زبان‌تخصصي‌ یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
3035318150 تاسيسات مکانيکي ساختمان دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري بهنام حيدري پارام
3035318202 تحليل و طراحي روستا چهارشنبه 08:15 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
3035318202 تحليل و طراحي روستا چهارشنبه 08:15 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
3035318195 طراحي با دست آزاد چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري محمد دانشنيا
3035318195 طراحي با دست آزاد چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري محمد دانشنيا
3035318135 عناصر و جزئيات ساختماني 2 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري هادي المهدي تقوي كلجاهي
3035318148 مديريت تشکيلات کارگاهي یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري كمال امامي
195149015 طراحي معماري 3 سه شنبه 08:15 تا 11:30 ؛ سه شنبه 12:45 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري هادي المهدي تقوي كلجاهي
195149015 طراحي معماري 3 سه شنبه 08:15 تا 11:30 ؛ سه شنبه 12:45 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري هادي المهدي تقوي كلجاهي
3035318136 طراحي معماري 2 سه شنبه 08:15 تا 11:30 ؛ سه شنبه 12:45 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
3035318136 طراحي معماري 2 سه شنبه 08:15 تا 11:30 ؛ سه شنبه 12:45 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
         

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927