.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

شته های مصوب دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر از طرف مرکز آزمون

لازم به توضیح میباشد که برخی رشته های کاردانی و کارشناسی در اکثر واحد های دانشگاهی قطع مقطع شده و قبل از ثبت نام در مرکز ازمون لطفا با مسئول ثبت نام واحد دانشگاهی در خصوص رشته انتخابی مشورت نمایئد. 

نام واحد : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

درجه واحد: بسیار بزرگ الف(در شرف جامع)

                                                        رشته های موجود در واحد دانشگاهی - مرتب شده براساس مقطع تحصیلی

ردیف

عنوان محل تحصيل

عنوان رشته و کد سازمان

عنوان مقطع

گروه عمده تحصیلی

1

واحد شبستر

10538-ايمني شناسي دامپزشكي

دكتراي تخصصي

گروه دامپزشکي

2

واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

دكتراي تخصصي

گروه علوم انساني

3

واحد شبستر

21103-تاريخ

دكتراي تخصصي

گروه علوم انساني

4

واحد شبستر

21115-تاريخ - تاريخ ايران بعد از اسلام

دكتراي تخصصي

گروه علوم انساني

5

واحد شبستر

30112-رياضي - جبر

دكتراي تخصصي

گروه علوم پايه

6

واحد شبستر

30113-رياضي - آناليز

دكتراي تخصصي

گروه علوم پايه

7

واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

دكتراي تخصصي

گروه برق و مکانيک

8

واحد شبستر

50103- مهندسي كشاورزي-علوم دامي-تغذيه دام

دكتراي تخصصي

گروه کشاورزي

9

واحد شبستر

50335-تغذيه دام

دكتراي تخصصي

گروه کشاورزي

10

واحد شبستر

10501-دامپزشكي

دكتراي حرفه اي

گروه دامپزشکي

11

واحد شبستر

10515-فيزيولوژي دامپزشكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه دامپزشکي

12

واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه دامپزشکي

13

واحد شبستر

20634-تحقيقات آموزشي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

14

واحد شبستر

20702-روانشناسي تربيتي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

15

واحد شبستر

20712-روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

16

واحد شبستر

20837-معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خانواده

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه معارف اسلامي

17

واحد شبستر

20840-حقوق مالي - اقتصادي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه معارف اسلامي

18

واحد شبستر

20927-اقتصاد اسلامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه معارف اسلامي

19

واحد شبستر

21103-تاريخ

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

20

واحد شبستر

21108-تاريخ - تاريخ ايران باستان

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

21

واحد شبستر

21118-تاريخ -تاريخ عمومي جهان

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

22

واحد شبستر

21120-تاريخ -تاريخ ايران اسلامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

23

واحد شبستر

21126-ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

24

واحد شبستر

21254-مديريت بازرگاني- بازاريابي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

25

واحد شبستر

21301-حسابداري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

26

واحد شبستر

21435-فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

27

واحد شبستر

21603-مشاوره و راهنمايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

28

واحد شبستر

30101-رياضي - رياضي محض

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

29

واحد شبستر

30106-رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

30

واحد شبستر

30109-رياضي - رياضي كاربردي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

31

واحد شبستر

30115-رياضي كاربردي ـ آناليز عددي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

32

واحد شبستر

30117-علوم كامپيوتر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

33

واحد شبستر

30120-رياضي كاربردي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

34

واحد شبستر

30121-رياضي محض-جبر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

35

واحد شبستر

30122-رياضي محض-آناليز

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

36

واحد شبستر

30223-فيزيك - هسته اي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

37

واحد شبستر

30314-شيمي -شيمي آلي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

38

واحد شبستر

40111-مهندسي پزشكي - بيوالكتريك

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

39

واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

40

واحد شبستر

40180-مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

41

واحد شبستر

40181-مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

42

واحد شبستر

40182-مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

43

واحد شبستر

40183-مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

44

واحد شبستر

40392-مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

45

واحد شبستر

40409-سازه

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

46

واحد شبستر

40426-مهندسي عمران - مهندسي زلزله

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

47

واحد شبستر

40444-مهندسي عمران- ژئوتكنيك

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

48

واحد شبستر

40485-مهندسي عمران -مهندسي سازه

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

49

واحد شبستر

40632-مهندسي مكاترونيك

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

50

واحد شبستر

40672-مهندسي مكاترونيك گرايش اتوماتيك و كنترل توليد

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

51

واحد شبستر

40673-مهندسي مكاترونيك گرايش طراحي رباتها و سيستمهاي مكاترونيكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

52

واحد شبستر

40674-مهندسي مكاترونيك گرايش ارتباطات جنبي انسان-ماشين-كامپيوتر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

53

واحد شبستر

41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

54

واحد شبستر

41010-مهندسي فناوري اطلاعات - شبكه هاي كامپيوتري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

55

واحد شبستر

41025-مهندسي فناوري اطلاعات - طراحي و توليد نرم افزار

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

56

واحد شبستر

50102-مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

57

واحد شبستر

50322-مهندسي كشاورزي- بيوتكنولوژي كشاورزي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

58

واحد شبستر

50364-مهندسي كشاورزي -پرورش و مديريت توليد طيور

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

59

واحد شبستر

50366-مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

60

واحد شبستر

50367-مهندسي كشاورزي-علوم دامي گرايش اصلاح نژاددام

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

61

واحد شبستر

50368-مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش فيزيولوژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

62

واحد شبستر

50373-مهندسي كشاورزي-مهندسي فضاي سبز گرايش گياهان زينتي در منظر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

63

واحد شبستر

50386-مهندسي كشاورزي - علوم دامي - فيزيولوژي دام

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

64

واحد شبستر

50401-مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

65

واحد شبستر

50415-علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

66

واحد شبستر

50416-علوم و مهندسي صنايع غذايي - علوم مواد غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

67

واحد شبستر

50417-علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

68

واحد شبستر

50418-علوم و مهندسي صنايع غذايي - زيست فناوري مواد غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

69

واحد شبستر

50548-مهندسي منابع طبيعي - مهندسي جنگل

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

70

واحد شبستر

50551-پرورش و مديريت توليد طيور

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

71

واحد شبستر

60137-تاريخ هنر ايران باستان

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

72

واحد شبستر

60154-تاريخ هنر ايران اسلامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

73

واحد شبستر

60167-تاريخ هنر جهان اسلام

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

74

واحد شبستر

60202-مهندسي معماري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه هنر و معماري

75

واحد شبستر

60220-معماري داخلي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه هنر و معماري

76

واحد شبستر

822-تاريخ

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

77

واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

78

واحد شبستر

20311-زبان وادبيات انگليسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

79

واحد شبستر

20312-آموزش زبان انگليسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

80

واحد شبستر

20407-الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي

كارشناسي پيوسته

گروه معارف اسلامي

81

واحد شبستر

20410-فلسفه و حكمت اسلامي

كارشناسي پيوسته

گروه معارف اسلامي

82

واحد شبستر

20604-مديريت وبرنامه ريزي آموزشي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

83

واحد شبستر

20632-علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

84

واحد شبستر

20706-روانشناسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

85

واحد شبستر

20711-روانشناسي-روانشناسي كودكان استثنايي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

86

واحد شبستر

20713-روانشناسي - روانشناسي باليني

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

87

واحد شبستر

20714-روانشناسي - روانشناسي عمومي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

88

واحد شبستر

20803-حقوق

كارشناسي پيوسته

گروه معارف اسلامي

89

واحد شبستر

21103-تاريخ

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

90

واحد شبستر

21104-دبيري تاريخ

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

91

واحد شبستر

21117-ايران شناسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

92

واحد شبستر

21207-مديريت بازرگاني

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

93

واحد شبستر

21211-مديريت صنعتي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

94

واحد شبستر

21230-مديريت امور بانكي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

95

واحد شبستر

21301-حسابداري

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

96

واحد شبستر

21612-راهنمايي و مشاوره

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

97

واحد شبستر

30101-رياضي - رياضي محض

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

98

واحد شبستر

30109-رياضي - رياضي كاربردي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

99

واحد شبستر

30117-علوم كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

100

واحد شبستر

30119-رياضي محض

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

101

واحد شبستر

30123-رياضيات و كاربردها

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

102

واحد شبستر

30201-فيزيك

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

103

واحد شبستر

30202-فيزيك كاربردي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

104

واحد شبستر

30216-فيزيك - اتمي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

105

واحد شبستر

30218-فيزيك - حالت جامد

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

106

واحد شبستر

30223-فيزيك - هسته اي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

107

واحد شبستر

30226-فيزيك - هواشناسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

108

واحد شبستر

30303-شيمي- كاربردي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

109

واحد شبستر

40101-مهندسي برق- الكترونيك

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

110

واحد شبستر

40111-مهندسي پزشكي - بيوالكتريك

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

111

واحد شبستر

40119-مهندسي برق

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

112

واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

113

واحد شبستر

40201-مهندسي شيمي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

114

واحد شبستر

40214-مهندسي شيمي - صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

115

واحد شبستر

40256-مهندسي شيمي - مهندسي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

116

واحد شبستر

40324-مهندسي خط و سازه هاي ريلي

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

117

واحد شبستر

40401-مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

118

واحد شبستر

40402-مهندسي عمران -آب

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

119

واحد شبستر

40409-سازه

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

120

واحد شبستر

40443-مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

121

واحد شبستر

40457-مهندسي عمران-خاك

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

122

واحد شبستر

40458-مهندسي عمران -راه

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

123

واحد شبستر

40471-مهندسي عمران - سازه

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

124

واحد شبستر

40479-مهندسي عمران - نقشه برداري

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

125

واحد شبستر

40675-مهندسي مكانيك

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

126

واحد شبستر

40730-مهندسي پزشكي-بيومتريال

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

127

واحد شبستر

40743-مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

128

واحد شبستر

41001-مهندسي كامپيوتر- سخت افزار

كارشناسي پيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

129

واحد شبستر

41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي پيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

130

واحد شبستر

41009-مهندسي فناوري اطلاعات

كارشناسي پيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

131

واحد شبستر

41016-مهندسي رباتيك

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

132

واحد شبستر

41018-علوم كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

133

واحد شبستر

41033-مهندسي كامپيوتر - فناوري اطلاعات

كارشناسي پيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

134

واحد شبستر

41202-مهندسي هسته اي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

135

واحد شبستر

41207-مهندسي پرتو پزشكي

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

136

واحد شبستر

50102-مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

137

واحد شبستر

50323-مهندسي فضاي سبز

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

138

واحد شبستر

50401-مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

139

واحد شبستر

50413-مهندسي مواد و طراحي صنايع غذائي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

140

واحد شبستر

50422-علوم و مهندسي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

141

واحد شبستر

50507-شيلات

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

142

واحد شبستر

50559-مهندسي منابع طبيعي - شيلات

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

143

واحد شبستر

50560-مهندسي منابع طبيعي - شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

144

واحد شبستر

50564-مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

145

واحد شبستر

50565-مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

146

واحد شبستر

519-مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

147

واحد شبستر

60116-ارتباط تصويري- ارتباط تصويري

كارشناسي پيوسته

گروه هنر و معماري

148

واحد شبستر

60202-مهندسي معماري

كارشناسي پيوسته

گروه هنر و معماري

149

واحد شبستر

60205-مهندسي شهرسازي

كارشناسي پيوسته

گروه هنر و معماري

150

واحد شبستر

822-تاريخ

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

151

واحد شبستر

912-نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

 

152

واحد شبستر

10503-بهداشت مواد غذايي

كارشناسي ناپيوسته

گروه کشاورزي

153

واحد شبستر

10523-بهداشت و بازرسي گوشت

كارشناسي ناپيوسته

گروه کشاورزي

154

واحد شبستر

10602-علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

كارشناسي ناپيوسته

گروه دامپزشکي

155

واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

156

واحد شبستر

20104-تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

157

واحد شبستر

20312-آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

158

واحد شبستر

20601-آموزش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

159

واحد شبستر

20622-علوم تربيتي - آموزش و پرورش ابتدائي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

160

واحد شبستر

20627-آموزش و پرورش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

161

واحد شبستر

21403-تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

162

واحد شبستر

268-آموزش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

163

واحد شبستر

30102-رياضي - دبيري رياضي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم پايه

164

واحد شبستر

30111-آموزش رياضي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم پايه

165

واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

166

واحد شبستر

40134-مهندسي تكنولوژي الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

167

واحد شبستر

40135-مهندسي تكنولوژي برق- شبكه هاي انتقال و توزيع

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

168

واحد شبستر

40137-مهندسي تكنولوژي كنترل - ابزار دقيق

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

169

واحد شبستر

40143-مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

170

واحد شبستر

40401-مهندسي عمران

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

171

واحد شبستر

40442-علمي كاربردي ساختمان

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

172

واحد شبستر

40463-مهندسي تكنولوژي ساختمان

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

173

واحد شبستر

40467-مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

174

واحد شبستر

40468-مهندسي تكنولوژي عمران- آب و فاضلاب

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

175

واحد شبستر

40469-مهندسي تكنولوژي نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

176

واحد شبستر

40470-مهندسي تكنولوژي معماري

كارشناسي ناپيوسته

گروه هنر و معماري

177

واحد شبستر

40474-مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

178

واحد شبستر

40476-مهندسي تكنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبكه

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

179

واحد شبستر

40657-مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

180

واحد شبستر

40658-مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

181

واحد شبستر

40660-مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد-قالبسازي

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

182

واحد شبستر

41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

183

واحد شبستر

41013-مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

184

واحد شبستر

41019-مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

185

واحد شبستر

41026-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

كارشناسي ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

186

واحد شبستر

50230-علمي كاربردي بهداشت موادغذايي با منشاء دامي

كارشناسي ناپيوسته

گروه کشاورزي

187

واحد شبستر

50305-مهندسي توليدات گياهي

كارشناسي ناپيوسته

گروه کشاورزي

188

واحد شبستر