.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

نام واحد : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

درجه واحد: بسيار بزرگ الف

رشته هاي موجود در واحد دانشگاهي - مرتب شده براساس مقطع تحصيلي

امکان ثبت نام در کلیه رشته های مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته

صرفا براساس سوابق تحصیلی با مراجعه حضوری به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر امکان پذیر میباشد


نام رشته مقطع نام رشته مقطع
آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي کارشناسي
ايران شناسي - ايران شناسي عمومي کارشناسي ارشد بهداشت مواد غذايي کارشناسي
برنامه ريزي  درسي کارشناسي ارشد حسابداري کارشناسي
تاريخ -تاريخ ايران اسلامي کارشناسي ارشد حقوق کارشناسي
تاريخ -تاريخ عمومي جهان کارشناسي ارشد روانشناسي کارشناسي
تاريخ هنر ايران باستان کارشناسي ارشد روانشناسي - روانشناسي باليني کارشناسي
تاريخ هنر جهان اسلام کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي کارشناسي
تحقيقات آموزشي کارشناسي ارشد علوم و مهندسي صنايع غذايي کارشناسي
حسابداري کارشناسي ارشد مهندسي  پزشكي-بيوالكتريك کارشناسي
حقوق خانواده کارشناسي ارشد مهندسي برق کارشناسي
حقوق مالي - اقتصادي کارشناسي ارشد مهندسي پرتو پزشكي کارشناسي
روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد مهندسي پزشكي کارشناسي
روانشناسي تربيتي کارشناسي ارشد مهندسي رباتيك کارشناسي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي کارشناسي ارشد مهندسي عمران کارشناسي
زبان و ادبيات فارسي کارشناسي ارشد مهندسي عمران-عمران کارشناسي
شيمي -شيمي آلي کارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر کارشناسي
طراحي شهري کارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر-نرم افزار کارشناسي
علوم كامپيوتر کارشناسي ارشد مهندسي معماري  کارشناسي
علوم و مهندسي جنگل- عمران و بهره برداري جنگل کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت وبرنامه ريزي تربيت بدني کارشناسي ناپيوسته
علوم و مهندسي صنايع غذايي - زيست فناوري مواد غذايي کارشناسي ارشد حسابداري کارشناسي ناپيوسته
علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي کارشناسي ارشد علوم آزمايشگاهي  دامپزشكي کارشناسي ناپيوسته
علوم و مهندسي صنايع غذايي - علوم مواد غذايي کارشناسي ارشد معماري کارشناسي ناپيوسته
علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي کارشناسي ارشد مهندسي اجرايي عمران کارشناسي ناپيوسته
مديريت  آموزشي کارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي  نرم افزار كامپيوتر کارشناسي ناپيوسته
مديريت بازرگاني- بازاريابي کارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي برق - شبكه هاي انتقال و توزيع کارشناسي ناپيوسته
مرمت و احياي ابنيه و بافت هاي تاريخي - حفاظت و مرمت ميراث معماري کارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي برق - قدرت کارشناسي ناپيوسته
مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي کارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي عمران - عمران کارشناسي ناپيوسته
مشاوره - مشاوره خانواده کارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نقشه برداري کارشناسي ناپيوسته
مشاوره و راهنمائي کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار كامپيوتر کارشناسي ناپيوسته
معارف اسلامي و حقوق - حقوق خانواده کارشناسي ارشد نام رشته مقطع
معماري داخلي کارشناسي ارشد اصلاح نژاد دام دکتري تخصصي
مهندسي  پزشكي-بيوالكتريك کارشناسي ارشد بهداشت خوراك دام دکتري تخصصي
مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي کارشناسي ارشد تاريخ - تاريخ ايران بعد از اسلام دکتري تخصصي
مهندسي برق - سيستمهاي قدرت کارشناسي ارشد تاريخ - تاريخ ايران دوره اسلام دکتري تخصصي
مهندسي برق-قدرت کارشناسي ارشد تاريخ فرهنگ و تمدن ايران دوره اسلامي دکتري تخصصي
مهندسي عمران - مهندسي  زلزله کارشناسي ارشد تغذيه دام دکتري تخصصي
مهندسي عمران- ژئوتكنيك کارشناسي ارشد رياضي محض-آناليز دکتري تخصصي
مهندسي عمران- مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي کارشناسي ارشد رياضي محض-جبر دکتري تخصصي
مهندسي عمران-مهندسي سازه کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دکتري تخصصي
مهندسي فضاي سبز کارشناسي ارشد علوم دامي - تغذيه دام دکتري تخصصي
مهندسي فناوري اطلاعات - شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري کارشناسي ارشد معماري دکتري تخصصي
مهندسي فناوري اطلاعات - طراحي و توليد نرم افزار کارشناسي ارشد معماري منظر دکتري تخصصي
مهندسي فناوري اطلاعات - معماري سازماني کارشناسي ارشد مهندسي برق- الكترونيك دکتري تخصصي
مهندسي فناوري اطلاعات- شبكه هاي كامپيوتري کارشناسي ارشد مهندسي برق-قدرت دکتري تخصصي
مهندسي كامپيوتر - شبكه هاي كامپيوتري کارشناسي ارشد مهندسي عمران - سازه دکتري تخصصي
مهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري کارشناسي ارشد مهندسي عمران-مهندسي سازه دکتري تخصصي
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار کارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر- نرم افزار دکتري تخصصي
مهندسي كشاورزي - پرورش و مديريت توليد طيور کارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيكز دکتري تخصصي
مهندسي كشاورزي-علوم دامي - تغذيه دام کارشناسي ارشد نام رشته مقطع
مهندسي كشاورزي-مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي در منظر کارشناسي ارشد دامپزشكي کارداني ناپيوسته
مهندسي معماري  کارشناسي ارشد الكتروتكنيك - برق صنعتي کارداني پيوسته
مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد تربيت بدني کارداني پيوسته
مهندسي مكاترونيك - اتوماتيك و كنترل توليد کارشناسي ارشد تربيت بدني - تربيت بدني کارداني پيوسته
مهندسي مكاترونيك - طراحي رباتها و سيستمهاي مكاترونيكي کارشناسي ارشد ساختمان کارداني پيوسته
مهندسي منابع طبيعي - مهندسي جنگل کارشناسي ارشد ساختمان - كارهاي عمومي ساختمان کارداني پيوسته
    علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر کارداني پيوسته
    كامپيوتر - نرم افزار كامپيوتر کارداني پيوسته
    نرم افزار كامپيوتر کارداني پيوسته

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927