جمعه ٢٨ آذر ١٣٩٣

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
جبراني 93/09/16 علوي زاده يک شنبه کلاس جبراني استاد علوي زاده مقاومت مصالح ازساعت 8:15الي9:45 واصول مهندسي بندرساعت 10الي 11:30 تعميرونگهداري ساختمان ساعت 11:45 الي13:15 درکلاس 405 در مورخه 93/09/16تشکيل خواهد شد 1393/09/08 16:4:25
جبراني 93/09/16 علوي زاده يک شنبه کلاس جبراني استاد علوي زاده مقاومت مصالح ازساعت 14الي15:30 وکاربردکامپيوتردرساختمان 15:45الي17:15 درکلاس 405 در مورخه 93/09/16تشکيل خواهد شد 1393/09/08 16:6:51
جبراني 93/09/16 اسمعيلي (گروه برق) يک شنبه کلاس جبراني استاد اسمعيلي (گروه برق) بررسي (1) ازساعت 15:45الي 17:15 درکلاس 102 در مورخه 93/09/16تشکيل خواهد شد 1393/09/09 11:42:40
جبراني 93/09/16 جلالي يک شنبه کلاس جبراني استاد جلالي مهندسي نرم افزار (تکنولوژي )ازساعت 14الي 15:30 درسايت شبکه در مورخه 93/09/16تشکيل خواهد شد 1393/09/11 9:18:46
جبراني 93/09/16 ديانت يک شنبه کلاس جبراني استاد ديانت مامايي دامپزشکي ازساعت 11:45 الي 13:15 و15:45 الي 17:15 درکلاس 302 در مورخه 93/09/16تشکيل خواهد شد 1393/09/12 12:9:40
جبراني 93/09/16 خانم محمديان يک شنبه کلاس جبراني استاد خانم محمديان اندازه گيري الکتريکي ساعت 8:15 الي 11:30 درکلاس 202 و207 در مورخه 93/09/16تشکيل خواهد شد 1393/09/12 13:28:9
جبراني 93/09/17 مجيدنژاد دوشنبه کلاس جبراني استاد مجيدنژاد زبان تخصصي ازساعت 10الي 11:30 و11:45 الي 13:15 در مورخه 93/09/17تشکيل خواهد شد 1393/09/10 15:24:27
جبراني 93/09/17 خانم تحويلدار دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم تحويلدار زبان خارجي ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 93/09/17تشکيل خواهد شد 1393/09/03 12:29:14
جبراني 93/09/17 حسين زاده دوشنبه کلاس جبراني استاد حسين زاده مطالعات تطبيقي درآموزش ازساعت 10الي 13:15 در مورخه 93/09/17تشکيل خواهد شد 1393/09/16 12:22:7
جبراني 93/09/17 خانم شکرزاده دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم شکرزاده مديريت استراتيک رشته it در مورخه 93/09/17تشکيل خواهد شد 1393/09/16 12:55:21
جبراني 93/09/17 خانم هاشمي دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم هاشمي شيوه وارائه مطالب ازساعت 11:45الي 13:15 در مورخه 93/09/17تشکيل خواهد شد 1393/09/16 13:22:24
عدم تشکیل 93/09/17 وحيدي مهر دوشنبه کلاس استاد وحيدي مهر تاريخ فرهنگ وتمدن اسلام ساعت 8:15الي 9:15 در مورخه 93/09/17تشکيل نخواهد شد 1393/09/16 14:11:21
عدم تشکیل 93/09/17 آهنگرانزابي دوشنبه کليه دروس استاد آهنگرانزابي در مورخه 93/09/17تشکيل نخواهد شد 1393/09/17 9:57:59
عدم تشکیل 93/09/17 چراغي دوشنبه کليه دروس استاد چراغي در مورخه 93/09/17تشکيل نخواهد شد 1393/09/17 10:3:40
جبراني 93/09/18 خانم هاشمي سه شنبه کلاس جبراني استاد خانم هاشمي رياضيات گسسته ازساعت 11:45 الي 13:15 در مورخه 93/09/18تشکيل خواهد شد 1393/09/17 9:51:32
عدم تشکیل 93/09/18 ملک زاده (گروه مکانيک وخودرو ) سه شنبه کلاس استاد ملک زاده (گروه مکانيک وخودرو ) کليه ي دروس در مورخه 93/09/18تشکيل نخواهد شد 1393/09/17 12:31:38
جبراني 93/09/18 محمديان سه شنبه کلاس جبراني استاد محمديان اندازه گيري الکتريکي در مورخه 93/09/18تشکيل خواهد شد 1393/09/06 9:18:45
جبراني 93/09/18 محمديان سه شنبه کلاس جبراني استاد محمديان طراحي خطوط در مورخه 93/09/18تشکيل خواهد شد 1393/09/06 9:19:35
جبراني 93/09/18 آيرملو سه شنبه کلاس جبراني استاد آيرملو کنترل فرآيند (1) ازساعت8:15 الي 13:15 در مورخه 93/09/18تشکيل خواهد شد 1393/09/10 15:31:43
عدم تشکیل 93/09/18 مجيدنژاد سه شنبه کلاس استاد مجيدنژاد کليه ي دروس در مورخه 93/09/18تشکيل نخواهد شد 1393/09/13 15:50:46
جبراني 93/09/19 دانشيان چهارشنبه کلاس جبراني استاد دانشيان علوم زراعي ازساعت 14الي 15:30 گروه صنايع غذايي در مورخه 93/09/19تشکيل خواهد شد 1393/09/16 8:48:27
جبراني 93/09/19 دانشيان چهارشنبه کلاس جبراني استاد دانشيان علوم زراعي ازساعت 14الي 15:30 گروه صنايع غذايي در مورخه 93/09/19تشکيل خواهد شد 1393/09/16 8:49:32
جبراني 93/09/19 خانم مالک چهارشنبه کلاس جبراني استاد خانم مالک تکنولوژي غلات ازساعت 8:15 الي 13:15 در مورخه 93/09/19تشکيل خواهد شد 1393/08/28 12:2:2
جبراني 93/09/19 پيرمحمدي چهارشنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي زمين شناسي پيشرفته (ارشد)ساعت 10الي 12 در مورخه 93/09/19تشکيل خواهد شد 1393/09/18 15:1:59
عدم تشکیل 93/09/19 پورحاجي چهارشنبه کلاس استاد پورحاجي کليه ي دروس در مورخه 93/09/19تشکيل نخواهد شد 1393/09/19 8:58:46
جبراني 93/09/20 پيرمحمدي پنجشنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي زمين شناسي پيشرفته (ارشد)ساعت 10الي 12 در مورخه 93/09/20تشکيل خواهد شد 1393/09/18 15:0:54
جبراني 93/09/20 حسين زاده پنجشنبه کلاس جبراني استاد حسين زاده زبان تخصصي (1)ازساعت 14الي 17:15 درکلاس 401 در مورخه 93/09/20تشکيل خواهد شد 1393/09/17 10:15:21
جبراني 93/09/20 خانم شکرزاده پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم شکرزاده ساختمان داده ها(کارشناسي )ساعت 8:15 الي11:30 در مورخه 93/09/20تشکيل خواهد شد 1393/09/17 9:35:27
جبراني 93/09/20 خانم شکرزاده پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم شکرزاده مباحث ويژه ازساعت 11:45 الي 15:30 در مورخه 93/09/20تشکيل خواهد شد 1393/09/17 9:36:42
جبراني 93/09/20 ميرشفيع زاده پنجشنبه کلاس جبراني استاد ميرشفيع زاده رياضي مهندسي (2واحدي )ساعت 10الي 13:15 در مورخه 93/09/20تشکيل خواهد شد 1393/09/15 17:22:31
جبراني 93/09/20 خسروشاهي پنجشنبه کلاس جبراني استاد خسروشاهي امتحان ميانترم روشهاي نوين آزمايشکاهي ساعت 13 در مورخه 93/09/20تشکيل خواهد شد 1393/09/15 12:24:1
جبراني 93/09/21 خانم صفري جمعه کلاس جبراني استاد خانم صفري اصول مهندسي (1)ساعت 10 الي 15:30 در مورخه 93/09/21تشکيل خواهد شد 1393/09/15 12:25:57
عدم تشکیل 93/09/21 تقوي جمعه کلاس استاد تقوي الگوريتم هاي موازي در مورخه 93/09/21تشکيل نخواهد شد 1393/09/14 12:3:30
جبراني 93/09/21 اسحقي نژاد جمعه کلاس جبراني استاد اسحقي نژاد استاتيک ازساعت 8:15 الي 09:45 ودرس فولاد ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 93/09/21تشکيل خواهد شد 1393/09/18 17:50:32
جبراني 93/09/23 روح نواز يک شنبه کلاس جبراني استاد روح نواز تکنولوژي روغن ازساعت 8:15 الي 15:30 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/23 8:1:6
جبراني 93/09/23 قائم مقامي يک شنبه کلاس جبراني استاد قائم مقامي بيماريهاي ماهي ازساعت 8:15 الي 17:15 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/19 13:20:39
جبراني 93/09/23 علوي زاده يک شنبه کلاس جبراني استاد علوي زاده مقاومت مصالح ساعت 8:15 الي 9:45 وکاربرد کامپيوترساعت 10الي11:30 وتعمير نگهداري ساعت 11:45 الي13:15 ومقاومت مصالح 14الي15:30 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/15 12:18:52
جبراني 93/09/23 علوي زاده يک شنبه کلاس جبراني استاد علوي زاده کاربرد کامپيوتردرساختمان 15:45 الي 17:15 کلاس 405 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/15 12:22:13
جبراني 93/09/23 خانم محمديان يک شنبه کلاس جبراني استاد خانم محمديان طراحي خطوط وانتقال هردوگروه ساعت 11:45الي 15:30 درکلاس 202و209 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/12 13:30:13
جبراني 93/09/23 علوي زاده يک شنبه کلاس جبراني استاد علوي زاده امتحان ميانترم دروس اصول مهندسي بندرساعت 10الي 11:30 ومقاومت مصالح ساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/17 9:41:38
جبراني 93/09/23 علوي زاده يک شنبه کلاس جبراني استاد علوي زاده امتحان ميانترم دروس کاربرد کامپيوترساعت 15:45 الي 17:15 وتعمير نگهداري ساعت 11:45 الي 13:15 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/17 9:49:45
جبراني 93/09/23 اسمعيلي (گروه برق) يک شنبه کلاس جبراني استاد اسمعيلي (گروه برق) تاسيسات الکتريک ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/16 12:59:3
جبراني 93/09/23 ديانت يک شنبه کلاس جبراني استاد ديانت مامايي دامپزشکي ازساعت 11:45 الي13:15 و15:45 الي 17:15 درکلاس 302 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/17 16:27:41
جبراني 93/09/23 ابوفتحي يک شنبه کلاس جبراني استاد ابوفتحي برنامه نويسي کامپيوتر ازساعت 8:15 الي 09:45 و10الي 11:30 در مورخه 93/09/23تشکيل خواهد شد 1393/09/18 8:38:48
جبراني 93/09/24 ستايش حق دوشنبه کلاس جبراني استاد ستايش حق مدارمنطقي ازساعت 14الي 15:30 و15:45 الي 17:15 در مورخه 93/09/24تشکيل خواهد شد 1393/09/18 14:55:32
عدم تشکیل 93/09/24 جلالي دوشنبه کلاس استاد جلالي مهندسي نرم افزار ساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 93/09/24تشکيل نخواهد شد 1393/09/18 14:59:20
جبراني 93/09/24 سامان مهدوي دوشنبه کلاس جبراني استاد سامان مهدوي باکتري شناسي اختصاصي ازساعت 10الي 11:30 و15:45 الي 17:15 درکلاس 202 در مورخه 93/09/24تشکيل خواهد شد 1393/09/18 15:6:32
جبراني 93/09/24 ملازاده دوشنبه کلاس جبراني استاد ملازاده فيزيک مکانيک ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 93/09/24تشکيل خواهد شد 1393/09/10 15:29:46
جبراني 93/09/24 سامان مهدوي دوشنبه کلاس جبراني استاد سامان مهدوي باکتري شناسي اختصاصي (نظري)ازساعت 10الي 11:30 و15:45 الي 17:15 در مورخه 93/09/24تشکيل خواهد شد 1393/09/19 13:23:16
جبراني 93/09/24 سامان مهدوي دوشنبه کلاس جبراني استاد سامان مهدوي باکتري شناسي اختصاصي (عملي )ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/09/24تشکيل خواهد شد 1393/09/19 13:28:3
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد