سه شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٥
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 95/3/6 دکتر صالح پور طراحي مکانيزم از ساعت 10 تا 11/30 کلاس جبراني استاد دکتر صالح پور طراحي مکانيزم از ساعت 10 تا 11/30 در مورخه 95/3/6تشکيل خواهد شد 1395/03/04 6:10:29
جبراني 95/03/08ساعت 8:15-9:45 درمجتمع خياباني حياتي فر فيزيک عمومي کلاس جبراني استاد حياتي فر فيزيک عمومي در مورخه 95/03/08ساعت 8:15-9:45 درمجتمع خياباني تشکيل خواهد شد 1395/03/04 5:17:22
جبراني 95/03/05 ساعت 14-17:15 در کلاس 503 مالک احکام اقتصادي اسلام کلاس جبراني استاد مالک احکام اقتصادي اسلام در مورخه 95/03/05 ساعت 14-17:15 در کلاس 503تشکيل خواهد شد 1395/03/04 2:59:13
جبراني 95/03/05 اصبحي تکنولوژي پس ازبرداشت ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد اصبحي تکنولوژي پس ازبرداشت ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 95/03/05تشکيل خواهد شد 1395/03/04 1:59:15
جبراني 95/03/08 خانم حياتي فر فيزيک حرارت ازساعت 11:45 الي 13:15 کلاس جبراني استاد خانم حياتي فر فيزيک حرارت ازساعت 11:45 الي 13:15 در مورخه 95/03/08تشکيل خواهد شد 1395/03/04 1:46:43
جبراني 95/3/12 خانم صادق زاده قرآن کريم از ساعت 15 تا 15/45 کلاس جبراني استاد خانم صادق زاده قرآن کريم از ساعت 15 تا 15/45 در مورخه 95/3/12تشکيل خواهد شد 1395/03/03 4:9:31
جبراني 95/3/10 خانم صادق زاده قرآن کريم از ساعت 15 تا 15/45 کلاس جبراني استاد خانم صادق زاده قرآن کريم از ساعت 15 تا 15/45 در مورخه 95/3/10تشکيل خواهد شد 1395/03/03 4:7:57
جبراني 95/3/9 خانم صادق زاده قرآن کريم از ساعت 15 تا 15/45 کلاس جبراني استاد خانم صادق زاده قرآن کريم از ساعت 15 تا 15/45 در مورخه 95/3/9تشکيل خواهد شد 1395/03/03 4:6:54
جبراني 95/3/5 خانم صادق زاده قرآن کريم از ساعت 15 تا 15/45 کلاس جبراني استاد خانم صادق زاده قرآن کريم از ساعت 15 تا 15/45 در مورخه 95/3/5تشکيل خواهد شد 1395/03/03 4:6:10
جبراني 95/03/10 ساعت 15:45 در کلاس 502 اميرپور دارياني عربي کلاس جبراني استاد اميرپور دارياني عربي در مورخه 95/03/10 ساعت 15:45 در کلاس 502 تشکيل خواهد شد 1395/03/03 4:48:57
جبراني 95/3/05 دکتر مطلبيان مهندسي پي پيشرفته از ساعت 14 تا 15/30 کلاس جبراني استاد دکتر مطلبيان مهندسي پي پيشرفته از ساعت 14 تا 15/30 در مورخه 95/3/05تشکيل خواهد شد 1395/03/03 4:30:41
عدم تشکیل 95/03/05 ياسرجعفري کليه دروس کلاس استاد ياسرجعفري کليه دروس در مورخه 95/03/05تشکيل نخواهد شد 1395/03/03 3:22:55
جبراني 95/03/04 کرمي فارموکولوژي 2 ساعت 8:15 الي 9:15 کلاس جبراني استاد کرمي فارموکولوژي 2 ساعت 8:15 الي 9:15 در مورخه 95/03/04تشکيل خواهد شد 1395/03/02 22:56:10
جبراني 95/03/6ساعت 11:45-15:30 محمدنژاد حقوق ثبت کلاس جبراني استاد محمدنژاد حقوق ثبت در مورخه 95/03/6ساعت 11:45-15:30 تشکيل خواهد شد 1395/03/02 22:54:50
جبراني 95/03/05ساعت 9-10 شاهرخ محمدي تحويل پروژه طرح2 کلاس جبراني استاد شاهرخ محمدي تحويل پروژه طرح2 در مورخه 95/03/05ساعت 9-10 تشکيل خواهد شد 1395/03/02 20:41:52
جبراني 95/03/05ساعت 14-15:30 (دانشجويان ارشد باررگاني)در مجتمع خياباني فتاحي تحقيق در عمليات کلاس جبراني استاد فتاحي تحقيق در عمليات در مورخه 95/03/05ساعت 14-15:30 (دانشجويان ارشد باررگاني)در مجتمع خياباني تشکيل خواهد شد 1395/02/31 5:8:52
جبراني 95/03/04 اصبحي تکنولوژي پس ازبرداشت ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد اصبحي تکنولوژي پس ازبرداشت ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 95/03/04تشکيل خواهد شد 1395/02/31 22:32:32
جبراني 95/03/06 اصبحي گلگاري ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد اصبحي گلگاري ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 95/03/06تشکيل خواهد شد 1395/02/30 5:54:59
جبراني 95/02/04ساعت 11:45-15:30 در مجتمع باقرلعلوم نشاطي فيزيولوژي بدني کلاس جبراني استاد نشاطي فيزيولوژي بدني در مورخه 95/02/04ساعت 11:45-15:30 در مجتمع باقرلعلوم تشکيل خواهد شد 1395/02/30 5:26:39
جبراني 95/03/06 بيضاء شبکه هاي هوشمند ازساعت 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد بيضاء شبکه هاي هوشمند ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 95/03/06تشکيل خواهد شد 1395/02/30 1:43:52
جبراني 95/02/04ساعت 11:45-15:30 در مجتمع باقرلعلوم نشاطي فييزيولوژي بدني کلاس جبراني استاد نشاطي فييزيولوژي بدني در مورخه 95/02/04ساعت 11:45-15:30 در مجتمع باقرلعلوم تشکيل خواهد شد 1395/02/30 1:41:43
جبراني 95/03/05 شوقي متون بلاغت (1)وجواهرالبلاغه ومتون عربي (1)ازساعت 15:30 الي 18:30 کلاس جبراني استاد شوقي متون بلاغت (1)وجواهرالبلاغه ومتون عربي (1)ازساعت 15:30 الي 18:30 در مورخه 95/03/05تشکيل خواهد شد 1395/02/30 1:23:27
جبراني 95/03/05 صادق صادقي طبق برنامه روز پنجشنبه در مجتمع باقرالعلوم کلاس جبراني استاد صادق صادقي طبق برنامه روز پنجشنبه در مجتمع باقرالعلوم در مورخه 95/03/05تشکيل خواهد شد 1395/02/30 0:10:41
جبراني امتحان ميانترم 95/03/05 زارعان مکانيک سيالات ساعت 8:30 الي 10 وديناميک ساعت 11:30 الي 13 کلاس جبراني استاد زارعان مکانيک سيالات ساعت 8:30 الي 10 وديناميک ساعت 11:30 الي 13 در مورخه امتحان ميانترم 95/03/05تشکيل خواهد شد 1395/02/29 3:46:25
جبراني 95/3/04 خانم دکتر صراطي فارسي پيش دانشگاهي از ساعت 10 تا 11/30 کلاس جبراني استاد خانم دکتر صراطي فارسي پيش دانشگاهي از ساعت 10 تا 11/30 در مورخه 95/3/04تشکيل خواهد شد 1395/02/28 4:7:6
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد