پنج شنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٤

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 و  يا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت
جبراني 94/03/06 جمالي امنيت شبکه ازساعت 8:15 الي 9:45 وارزيابي کارايي شبکه هاي کامپيوتري ازساعت 10 الي 13:15 کلاس جبراني استاد جمالي امنيت شبکه ازساعت 8:15 الي 9:45 وارزيابي کارايي شبکه هاي کامپيوتري ازساعت 10 الي 13:15 در مورخه 94/03/06تشکيل خواهد شد 94/03/07
جبراني 94/03/07 خانم مالک تغذيه درماني ازساعت 8:15 الي 09:45 کلاس جبراني استاد خانم مالک تغذيه درماني ازساعت 8:15 الي 09:45 در مورخه 94/03/07تشکيل خواهد شد 94/03/06
جبراني 94/03/06 يونس جعفري (گروه نقشه برداري ) نقشه برداري (معماري )ازساعت 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد يونس جعفري (گروه نقشه برداري ) نقشه برداري (معماري )ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 94/03/06تشکيل خواهد شد 94/03/05
عدم تشکیل 94/03/05 صالحپور کليه ي دروس کلاس استاد صالحپور کليه ي دروس در مورخه 94/03/05تشکيل نخواهد شد 94/03/05
جبراني 94/03/05 يونس جعفري (گروه نقشه برداري ) نقشه برداري وعمليات ازساعت 8:15 الي 9:45 و11:45 الي 13:15 کلاس جبراني استاد يونس جعفري (گروه نقشه برداري ) نقشه برداري وعمليات ازساعت 8:15 الي 9:45 و11:45 الي 13:15 در مورخه 94/03/05تشکيل خواهد شد 94/03/04
عدم تشکیل 94/03/03 هاديپور(گروه زبان وادبيات فارسي ) کليه ي دروس کلاس استاد هاديپور(گروه زبان وادبيات فارسي ) کليه ي دروس در مورخه 94/03/03تشکيل نخواهد شد 94/03/03
جبراني 94/03/03 ساعت 14 تا 17/15 ياسر جعفري تحقيق در عمليات 2 کلاس جبراني استاد ياسر جعفري تحقيق در عمليات 2 در مورخه 94/03/03 ساعت 14 تا 17/15تشکيل خواهد شد 94/03/02
جبراني 94/03/04 ساعت 11/45 تا 1315 مهندس مرادي آزمايشگاه سيستم عامل کلاس جبراني استاد مهندس مرادي آزمايشگاه سيستم عامل در مورخه 94/03/04 ساعت 11/45 تا 1315تشکيل خواهد شد 94/02/30
جبراني 94/03/11ساعت 10 شکيبا تحويل پروژه طرح5 کلاس جبراني استاد شکيبا تحويل پروژه طرح5 در مورخه 94/03/11ساعت 10تشکيل خواهد شد 1394/03/04 12:23:23
جبراني 94/03/11ساعت 10 شکيبا تحويل پروژه طراح مقدمات1 کلاس جبراني استاد شکيبا تحويل پروژه طراح مقدمات1 در مورخه 94/03/11ساعت 10تشکيل خواهد شد 1394/03/04 12:19:27
جبراني 94/03/20ساعت8:30 شاهرخ محمدي تحويل پروژه طرح1 و 2 ( ارشد) کلاس جبراني استاد شاهرخ محمدي تحويل پروژه طرح1 و 2 ( ارشد) در مورخه 94/03/20ساعت8:30تشکيل خواهد شد 1394/03/04 11:25:35
جبراني 94/03/08 ساعت9-11در سايت کامپيوترمجتمع اصلي فشندکي آشنايي با کامپيوتر( امتحان عملي) کلاس جبراني استاد فشندکي آشنايي با کامپيوتر( امتحان عملي) در مورخه 94/03/08 ساعت9-11در سايت کامپيوترمجتمع اصلي تشکيل خواهد شد 1394/02/30 10:48:51
جبراني 94/03/03 ميرشفيع زاده رياضي پيش ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد ميرشفيع زاده رياضي پيش ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 94/03/03تشکيل خواهد شد 1394/02/28
جبراني 94/03/04 صدقيان انگل شناسي (3)ازساعت 8:15 الي 15:30 کلاس جبراني استاد صدقيان انگل شناسي (3)ازساعت 8:15 الي 15:30 در مورخه 94/03/04تشکيل خواهد شد 1394/02/23 17:27:28
جبراني 94/03/09 صدقيان انگل شناسي (1) ازساعت 8:15 الي 15:30 کلاس جبراني استاد صدقيان انگل شناسي (1) ازساعت 8:15 الي 15:30 در مورخه 94/03/09تشکيل خواهد شد 1394/02/23 17:26:16
جبراني 94/02/31 خانم فرهوش آمارواحتمالات (گروه صنايع غذايي )8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم فرهوش آمارواحتمالات (گروه صنايع غذايي )8:15 الي 11:30 در مورخه 94/02/31تشکيل خواهد شد 1394/02/23 17:24:32
جبراني 94/03/01 رحمتي شادباد هيدرولوژي ازساعت 15:45 الي 17:15 کلاس جبراني استاد رحمتي شادباد هيدرولوژي ازساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 94/03/01تشکيل خواهد شد 1394/02/23 17:20:34
جبراني 94/03/01 رحمتي شادباد هيدروليک ازساعت 8:15 الي 9:45 وسد سازي ازساعت 10الي 11:30 هيدرولوژي ازساعت 11:45 الي 13:15 و14الي 15:30 کلاس جبراني استاد رحمتي شادباد هيدروليک ازساعت 8:15 الي 9:45 وسد سازي ازساعت 10الي 11:30 هيدرولوژي ازساعت 11:45 الي 13:15 و14الي 15:30 در مورخه 94/03/01تشکيل خواهد شد 1394/02/23 17:16:44
جبراني 94/02/31 ساعت 8:15-13:15 در مجتمع مالکي نورقاسمي خوشنويسي2 کلاس جبراني استاد نورقاسمي خوشنويسي2 در مورخه 94/02/31 ساعت 8:15-13:15 در مجتمع مالکي تشکيل خواهد شد 1394/02/22 15:34:56
جبراني 94/03/04 مرادي نظريه زبانها وماشينها ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد مرادي نظريه زبانها وماشينها ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 94/03/04تشکيل خواهد شد 1394/02/22 11:37:17
جبراني 94/03/02 تفنگدارزاده کنترل فرايند (1)ازساعت 10الي 11:30 و14الي 15:30 کلاس جبراني استاد تفنگدارزاده کنترل فرايند (1)ازساعت 10الي 11:30 و14الي 15:30 در مورخه 94/03/02تشکيل خواهد شد 1394/02/21 16:29:20
جبراني 94/03/04 تفنگدارزاده انتقال حرارت (2) ازساعت 10الي 11:30 و11:45 الي 13:15 کلاس جبراني استاد تفنگدارزاده انتقال حرارت (2) ازساعت 10الي 11:30 و11:45 الي 13:15 در مورخه 94/03/04تشکيل خواهد شد 1394/02/21 16:28:22
جبراني 94/03/04 تفنگدارزاده کنترل فرايند (2) ازساعت 14الي 15:30 کلاس جبراني استاد تفنگدارزاده کنترل فرايند (2) ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 94/03/04تشکيل خواهد شد 1394/02/21 16:26:34
جبراني 94/03/02 سهرابي(حضورکليه ي دانشجويان الزامي است ) رياضي (2) ازساعت 14الي 17:15 کلاس جبراني استاد سهرابي(حضورکليه ي دانشجويان الزامي است ) رياضي (2) ازساعت 14الي 17:15 در مورخه 94/03/02تشکيل خواهد شد 1394/02/21 16:25:15
جبراني 94/02/31 مرتضي اصل معادلات ديفرانسيل ازساعت 10الي 13:15 کلاس جبراني استاد مرتضي اصل معادلات ديفرانسيل ازساعت 10الي 13:15 در مورخه 94/02/31تشکيل خواهد شد 1394/02/21 16:14:13
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد