سه شنبه ١٣ مرداد ١٣٩٤
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 و  يا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 94/05/17 مهندس علوي زاده مقاومت مصالح 2 از ساعت 14 تا 15/30 کلاس جبراني استاد مهندس علوي زاده مقاومت مصالح 2 از ساعت 14 تا 15/30 در مورخه 94/05/17تشکيل خواهد شد 94/5/11
جبراني 94/05/14 دکتر موسي عليپور اصول محاسبات شيمي صنعتي از ساعت 08/15 تا 17/15 کلاس جبراني استاد دکتر موسي عليپور اصول محاسبات شيمي صنعتي از ساعت 08/15 تا 17/15 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/0514
جبراني 94/05/18 دکتر سهرابي رياضي پيش از ساعت 11/45 تا 15/30 کلاس جبراني استاد دکتر سهرابي رياضي پيش از ساعت 11/45 تا 15/30 در مورخه 94/05/18تشکيل خواهد شد 94/05/18
جبراني 94/05/15 خانم محدث روش تدريس تربيت بدني از ساعت 10 تا 11/30 کلاس جبراني استاد خانم محدث روش تدريس تربيت بدني از ساعت 10 تا 11/30 در مورخه 94/05/15تشکيل خواهد شد 94/05/14
جبراني 94/05/15 خانم محدث روش تدريس املا و انشا فارسي از ساعت 15/45 تا 17/15 کلاس جبراني استاد خانم محدث روش تدريس املا و انشا فارسي از ساعت 15/45 تا 17/15 در مورخه 94/05/15تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/17 دکتر امامي مکانيک خاک 2 از ساعت 11/45 تا 15/30 کلاس جبراني استاد دکتر امامي مکانيک خاک 2 از ساعت 11/45 تا 15/30 در مورخه 94/05/17تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/21 دکتر اصل فتاحي روانشناسي يادگيري از ساعت 10 تا 13/15 کلاس جبراني استاد دکتر اصل فتاحي روانشناسي يادگيري از ساعت 10 تا 13/15 در مورخه 94/05/21تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/15 آقاي ظروفي روش تدريس تعلميات ديني از ساعت 8/15 تا 9/45 کلاس جبراني استاد آقاي ظروفي روش تدريس تعلميات ديني از ساعت 8/15 تا 9/45 در مورخه 94/05/15تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/15 آقاي ظروفي روشهاي مطالعه و يادگيري از ساعت 11/45 تا 13/15 کلاس جبراني استاد آقاي ظروفي روشهاي مطالعه و يادگيري از ساعت 11/45 تا 13/15 در مورخه 94/05/15تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/15 آقاي ظروفي کاربرد آمار توصيفي از ساعت 14 تا 15/30 کلاس جبراني استاد آقاي ظروفي کاربرد آمار توصيفي از ساعت 14 تا 15/30 در مورخه 94/05/15تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/15 دکتر دقيق ماشين مخصوص از ساعت 8/15 تا 17/15 کلاس جبراني استاد دکتر دقيق ماشين مخصوص از ساعت 8/15 تا 17/15 در مورخه 94/05/15تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/22 دکتر دقيق ماشين 3 از ساعت 8/15 تا 17/15 کلاس جبراني استاد دکتر دقيق ماشين 3 از ساعت 8/15 تا 17/15 در مورخه 94/05/22تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/14 دکتر بهشتي بيماريهاي توليد مثل از ساعت 8/15 تا 13/15 کلاس جبراني استاد دکتر بهشتي بيماريهاي توليد مثل از ساعت 8/15 تا 13/15 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/14 زبان تخصصي زبان تخصصي از ساعت 8/15 تا 11/30 کلاس جبراني استاد زبان تخصصي زبان تخصصي از ساعت 8/15 تا 11/30 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/26 دکتر اناري مهندسي نرم افزار از ساعت 8/15 تا 11/30 کلاس جبراني استاد دکتر اناري مهندسي نرم افزار از ساعت 8/15 تا 11/30 در مورخه 94/05/26تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/17 دکتر مسروري آمار و احتمال کاربردي از ساعت 11/45 تا 15/30 کلاس جبراني استاد دکتر مسروري آمار و احتمال کاربردي از ساعت 11/45 تا 15/30 در مورخه 94/05/17تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/22 مهندس ثباتي مباني الکترونيک ديجيتال از ساعت 8/15 تا 17/15 کلاس جبراني استاد مهندس ثباتي مباني الکترونيک ديجيتال از ساعت 8/15 تا 17/15 در مورخه 94/05/22تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/18 دکتر قائم مقامي ماهي شناسي از ساعت 8/15 تا 13/15 کلاس جبراني استاد دکتر قائم مقامي ماهي شناسي از ساعت 8/15 تا 13/15 در مورخه 94/05/18تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/14 دکتر آقاجان زاده بيوشيمي 2 کلاس جبراني استاد دکتر آقاجان زاده بيوشيمي 2 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/16 دکتر نصيري نظريه هاي پول از ساعت 8/15 تا 11/30 کلاس جبراني استاد دکتر نصيري نظريه هاي پول از ساعت 8/15 تا 11/30 در مورخه 94/05/16تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/14 دکتر بهشتي بيماريهاي توليد مثل از ساعت 8/15 تا 13/15 کلاس جبراني استاد دکتر بهشتي بيماريهاي توليد مثل از ساعت 8/15 تا 13/15 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/14 خانم محدث تحليل محتواي کتابهاي درسي 2 از ساعت 8/15 تا 9/45 کلاس جبراني استاد خانم محدث تحليل محتواي کتابهاي درسي 2 از ساعت 8/15 تا 9/45 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/14 خانم محدث روش تدريس تربيت بدني از ساعت 10 تا 11/30 کلاس جبراني استاد خانم محدث روش تدريس تربيت بدني از ساعت 10 تا 11/30 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/14 خانم محدث روش تدريس املا و انشا از ساعت 11/45 تا 13/15 کلاس جبراني استاد خانم محدث روش تدريس املا و انشا از ساعت 11/45 تا 13/15 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/05/13
جبراني 94/05/14 خانم محدث روش تدريس املا و انشا از ساعت14 تا 15/30 کلاس جبراني استاد خانم محدث روش تدريس املا و انشا از ساعت14 تا 15/30 در مورخه 94/05/14تشکيل خواهد شد 94/05/13
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد