پنج شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٣

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
عدم تشکیل 03/02/93 مطلبيان چهارشنبه کلاس استاد مطلبيان مقاومت مصالح (1)فقط ساعت اول ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 03/02/93تشکيل نخواهد شد 1393/02/02 14:39:41
جبراني 04/02/93 حيدري پارام پنجشنبه کلاس جبراني استاد حيدري پارام درس انتقال حرارت ساعت30/11-10کلاس در مورخه 04/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/03 17:42:17
جبراني 05/02/93 پيرمحمدي جمعه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي درس زمين شناسي مهندسي از ساعت30/11-15/8در کلاس204 در مورخه 05/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/04 14:32:21
جبراني 05/02/93 پيرمحمدي جمعه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي درس اقتصاد مهندسي از ساعت30/15-45/11درکلاس204 در مورخه 05/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/04 14:33:33
جبراني 05/02/93 رحمتي جمعه کلاس جبراني استاد رحمتي درس مکانيک سيالات(گروه جمعه)از ساعت 15/17-15/8در کلاس103 در مورخه 05/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/04 14:35:31
جبراني 06/02/93 کرمي شنبه کلاس جبراني استاد کرمي درس بيوشيمي از ساعت 45/9-15/8 و درس فارماکولوژي2ساعت30/11-10 در مورخه 06/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/04 14:37:21
جبراني 06/02/93 کرمي شنبه کلاس جبراني استاد کرمي درس بيوشيمي از ساعت 45/11-15/13و درس فارماکولوژي2ساعت30/15-14 در مورخه 06/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/04 14:38:19
عدم تشکیل 06/02/93 محمد نريماني شنبه کلاس استاد محمد نريماني کليه دروس در مورخه 06/02/93تشکيل نخواهد شد 1393/02/04 13:6:27
جبراني 06/02/93 پيشداد شنبه کلاس جبراني استاد پيشداد هيدروليک ازساعت 08:15 صبح الي 17:30 عصر در مورخه 06/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/02 17:16:19
جبراني 07/02/93 ياسر جعفري يک شنبه کلاس جبراني استاد ياسر جعفري آمارواحتمالات مهندسي ازساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 07/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/02 9:11:10
جبراني 07/02/93 علوي زاده يکشنبه ساعت 30/15-14 در کلاس 7جديد کلاس جبراني استاد علوي زاده درس هيدرولوژي در مورخه 07/02/93تشکيل خواهد شد 1393/01/17 14:0:12
جبراني 0702/93 علوي زاده ميلاني يکشنبه کلاس جبراني استاد علوي زاده ميلاني درس سازه هاي بنايي ساعت 30/15-14 در کلاس7 جديد در مورخه 0702/93تشکيل خواهد شد 1393/01/31 11:44:52
جبراني 08/02/93 علي مالک دوشنبه کلاس جبراني استاد علي مالک درس اصول سرپرستي ساعت 45/9-15/8 در کلاس4جديد در مورخه 08/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/03 11:51:8
جبراني 08/02/93 علي مالک دوشنبه کلاس جبراني استاد علي مالک درس کارآفريني ساعت30/15-14 در کلاس4جديد در مورخه 08/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/03 11:52:37
جبراني 09/02/93 آيرملو سه شنبه کلاس جبراني استاد آيرملو کنترل فرايند (1)ازساعت 14الي 15:30 درکلاس 301 در مورخه 09/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/02 14:47:55
جبراني 13/02/93 پير محمدي شنبه کلاس جبراني استاد پير محمدي زمين شناسي اقتصادي ازساعت 8:15 صبح الي 17:15 عصر در مورخه 13/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/02 9:13:36
عدم تشکیل 15/02/93 علي مالک دوشنبه کليه دروس استاد علي مالک در مورخه 15/02/93تشکيل نخواهد شد 1393/02/03 11:47:37
عدم تشکیل 15/02/93 علي مالک دوشنبه کليه دروس استاد علي مالک در مورخه 15/02/93تشکيل نخواهد شد 1393/02/03 11:47:38
جبراني 22/02/93 ياسر جعفري دوشنبه کلاس جبراني استاد ياسر جعفري آمارواحتمالات (امتحان ميانترم )ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 22/02/93تشکيل خواهد شد 1393/02/02 9:15:57
عدم تشکیل 93/02/04 ظروفي پنجشنبه کليه دروس استاد ظروفي در مورخه 93/02/04تشکيل نخواهد شد 1393/02/04 9:19:5
جبراني 93/02/04 ساعت 14-15:30 در مجتمع گلشن نصيري پنجشنبه کلاس جبراني استاد نصيري مديريت مالي1 در مورخه 93/02/04 ساعت 14-15:30 در مجتمع گلشن تشکيل خواهد شد 1393/02/03 10:22:20
جبراني 93/02/04ساعت 14-17:15 در سايت 2 هنر زماني پنجشنبه کلاس جبراني استاد زماني تصويرمتحرک در مورخه 93/02/04ساعت 14-17:15 در سايت 2 هنرتشکيل خواهد شد 1393/01/31 10:24:12
جبراني 93/02/05 حاجي زاده جمعه کلاس جبراني استاد حاجي زاده جهان گشا ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 93/02/05تشکيل خواهد شد 1393/01/28 16:21:38
جبراني 93/02/05 حاجي زاده جمعه کلاس جبراني استاد حاجي زاده خاقاني ونظامي ازساعت 11:45 الي 13:15 در مورخه 93/02/05تشکيل خواهد شد 1393/01/28 16:22:54
جبراني 93/02/05 حاجي زاده جمعه کلاس جبراني استاد حاجي زاده مثنوي ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/02/05تشکيل خواهد شد 1393/01/28 16:24:3
جبراني 93/02/05 حاجي زاده جمعه کلاس جبراني استاد حاجي زاده تحقيق دردستور ازساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 93/02/05تشکيل خواهد شد 1393/01/28 16:24:55
جبراني 93/02/06 پيرمحمدي شنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي زمين شناسي مهندسي ازساعت 8:15 الي 17:15 در مورخه 93/02/06تشکيل خواهد شد 1393/01/27 9:54:41
عدم تشکیل 93/02/06 حضرتي(تربيت بدني) شنبه کليه دروس استاد حضرتي(تربيت بدني) در مورخه 93/02/06 تشکيل نخواهد شد 1393/02/03 11:27:39
عدم تشکیل 93/02/06و 93/02/07 اوجاقي شنبه و يکشنبه کليه دروس استاد اوجاقي در مورخه 93/02/06و 93/02/07تشکيل نخواهد شد 1393/02/01 7:55:14
جبراني 93/02/07 جواهرنيا يک شنبه کلاس جبراني استاد جواهرنيا رياضي پيش دانشگاهي ازساعت10الي 11:30 درکلاس 103 در مورخه 93/02/07تشکيل خواهد شد 1393/01/24 13:11:42
عدم تشکیل 93/02/07 و 93/02/08 صادق صادقي يکشنبه و دوشنبه کليه دروس استاد صادق صادقي در مورخه 93/02/07 و 93/02/08تشکيل نخواهد شد 1393/01/31 10:53:48
جبراني 93/02/09 ساعت 15:45-17:15 در مجتمع گلشن ناهيدي آذر سه شنبه کلاس جبراني استاد ناهيدي آذر برداشت از بناهاي تاريخي(گوه روز سه شنبه) در مورخه 93/02/09 ساعت 15:45-17:15 در مجتمع گلشن تشکيل خواهد شد 1393/02/03 12:12:21
عدم تشکیل 93/02/09و93/02/10 فطوره چي سه شنبه و چهارشنبه کليه دروس استاد فطوره چي در مورخه 93/02/09و93/02/10تشکيل نخواهد شد 1393/02/03 10:5:31
جبراني 93/02/10 ساعت 11:30-10در کلاس شط رنج اوجاقي چهارشنبه کلاس جبراني استاد اوجاقي فيزيولوژي در مورخه 93/02/10 ساعت 11:30-10در کلاس شط رنجتشکيل خواهد شد 1393/02/01 7:59:53
جبراني 93/02/10 ساعت 8:15- 11:30 در کلاس 706 پيرمحمدي چهارشنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي سوانح وسکونت ها در مورخه 93/02/10 ساعت 8:15- 11:30 در کلاس 706تشکيل خواهد شد 1393/02/03 8:15:27
جبراني 93/02/10 ساعت 8:15-9:45و11:45-13:15 اوجاقي چهارشنبه کلاس جبراني استاد اوجاقي تيراندازي در مورخه 93/02/10 ساعت 8:15-9:45و11:45-13:15تشکيل خواهد شد 1393/02/01 7:59:12
جبراني 93/02/10 ساعت14-15:30 اوجاقي چهارشنبه کلاس جبراني استاد اوجاقي تنيس روي ميز در مورخه 93/02/10 ساعت14-15:30تشکيل خواهد شد 1393/02/01 8:0:31
جبراني 93/02/10ساعت 11:45-13:15 در کلاس 706 مالک چهارشنبه کلاس جبراني استاد مالک مباني مديريت در مورخه 93/02/10ساعت 11:45-13:15 در کلاس 706تشکيل خواهد شد 1393/02/03 15:56:27
جبراني 93/02/12 بيضا جمعه کلاس جبراني استاد بيضا تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/02/12تشکيل خواهد شد 1393/01/30 13:42:5
عدم تشکیل 93/02/93 هژبري نوبري پنجشنبه کليه دروس استاد هژبري نوبري در مورخه 93/02/93تشکيل نخواهد شد 1393/02/03 11:32:54
عدم تشکیل 93/1/28 رئوفي پنجشنبه کلاس استاد رئوفي دروس ساعتهاي 8.15. الي 11.30 در مورخه 93/1/28تشکيل نخواهد شد 1393/01/27 15:44:46
جبراني 93/2/3 فريمند کيا چهارشنبه کلاس جبراني استاد فريمند کيا هئيدروليک ساعت 14 کلاس 33 در مورخه 93/2/3تشکيل خواهد شد 1393/02/02 13:22:55
جبراني 93/2/4 فرزان پنجشنبه کلاس جبراني استاد فرزان هوش مصنوعي و سيستم خبره ساعت 15.45 الي 19 کلاس 34 در مورخه 93/2/4تشکيل خواهد شد 1393/02/03 8:19:21
عدم تشکیل 93/2/4 پور حاجي پنجشنبه کلاس استاد پور حاجي کليه دروس در مورخه 93/2/4تشکيل نخواهد شد 1393/02/03 10:8:3
عدم تشکیل 93/2/4 غفاري پنجشنبه کلاس استاد غفاري کليه دروس در مورخه 93/2/4تشکيل نخواهد شد 1393/01/31 11:41:25
جبراني 93/2/5 فرزان جمعه کلاس جبراني استاد فرزان برنامه سازي منطق ساعت 8.15 الي 13.15 ساختمان خياباني در مورخه 93/2/5تشکيل خواهد شد 1393/02/03 8:24:4
جبراني 93/2/5 فرزان جمعه کلاس جبراني استاد فرزان سيستم عامل پيشرفته ساعت 14 الي 17.15 ساختمان خياباني در مورخه 93/2/5تشکيل خواهد شد 1393/02/03 8:20:39
جبراني 93/2/7 دادش زاده سه شنبه کلاس جبراني استاد دادش زاده ويرس شناسي وبيماري ها ساعت 8.15 الي 11.30 کلاس 101 در مورخه 93/2/7تشکيل خواهد شد 1393/01/26 13:10:23
جبراني 93/2/7 جعفرزاده يکشنبه کلاس جبراني استاد جعفرزاده مقاومت مصالح به مشخصه 101748 در مورخه 93/2/7تشکيل خواهد شد 1393/01/27 10:32:48
جبراني 93/2/9 فرزان سه شنبه کلاس جبراني استاد فرزان روش تحقيق ساعت 11.45 الي 13.15 در مورخه 93/2/9تشکيل خواهد شد 1393/02/03 8:22:25
مسئول دفتر

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04712225311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد