يکشنبه ٣١ فروردين ١٣٩٣

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
جبراني 03/02/93ساعت 8:15-11:30 در مجتمع 2ورودي شهر پيرمحمدي چهارشنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي سوانح و سکونت گاههاي انساني در مورخه 03/02/93ساعت 8:15-11:30 در مجتمع 2ورودي شهرتشکيل خواهد شد 1393/01/29 8:42:12
جبراني 07/02/93 علوي زاده يکشنبه ساعت 30/15-14 در کلاس 7جديد کلاس جبراني استاد علوي زاده درس هيدرولوژي در مورخه 07/02/93تشکيل خواهد شد 1393/01/17 14:0:12
جبراني 0702/93 علوي زاده ميلاني يکشنبه کلاس جبراني استاد علوي زاده ميلاني درس سازه هاي بنايي ساعت 30/15-14 در کلاس7 جديد در مورخه 0702/93تشکيل خواهد شد 1393/01/31 11:44:52
جبراني 93/01/27 موثق چهارشنبه کلاس جبراني استاد موثق بهداشت و صنايع شير از ساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 93/01/27تشکيل خواهد شد 1393/01/23 12:34:35
عدم تشکیل 93/01/27 پيرمحمدي چهارشنبه کلاس استاد پيرمحمدي کليه ي دروس در مورخه 93/01/27تشکيل نخواهد شد 1393/01/24 8:23:33
عدم تشکیل 93/01/27 روح نواز چهارشنبه کلاس استاد روح نواز کليه ي دروس در مورخه 93/01/27تشکيل نخواهد شد 1393/01/27 9:53:22
عدم تشکیل 93/01/28 موثق پنجشنبه کلاس استاد موثق کليه ي دروس در مورخه 93/01/28تشکيل نخواهد شد 1393/01/24 15:43:36
عدم تشکیل 93/01/28 نوري وند پنجشنبه کلاس استاد نوري وند فولاد 2 ازساعت 08:15 الي 9:45 درکلاس 405 در مورخه 93/01/28تشکيل نخواهد شد 1393/01/27 13:18:13
جبراني 93/01/29 رحمتي جمعه کلاس جبراني استاد رحمتي مکانيک سيالات ازساعت 14 الي 17:15 در مورخه 93/01/29تشکيل خواهد شد 1393/01/27 13:20:34
جبراني 93/01/29 جواد مجتهدي جمعه کلاس جبراني استاد جواد مجتهدي رياضيات مهندسي پيشرفته از ساعت 11:45 الي 13:15 درکلاس 301 در مورخه 93/01/29تشکيل خواهد شد 1393/01/28 9:51:37
جبراني 93/01/29 پيرمحمدي جمعه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي زمين شناسي مهندسي ازساعت 8:15 الي 9:45 درکلاس 101 و14الي 15:30 درکلاس 108 در مورخه 93/01/29تشکيل خواهد شد 1393/01/28 14:17:21
عدم تشکیل 93/01/29 دشتي جمعه کلاس استاد دشتي کليه ي دروس در مورخه 93/01/29تشکيل نخواهد شد 1393/01/24 14:57:22
جبراني 93/01/29 فرهوش جمعه کلاس جبراني استاد فرهوش آمار واحتمالات ازساعت 8:15 الي 9:45 -10الي 11:30 درکلاس 103 در مورخه 93/01/29تشکيل خواهد شد 1393/01/24 13:16:12
جبراني 93/01/29 فرهوش جمعه کلاس جبراني استاد فرهوش ژنتيک واصلاح ونژاد طيورازساعت 11:45 الي 15:30 درکلاس 103 در مورخه 93/01/29تشکيل خواهد شد 1393/01/24 13:18:21
جبراني 93/01/30 تفنگدارزاده شنبه کلاس جبراني استاد تفنگدارزاده کاربرد طيف سنجي ازساعت 11:45 الي 13:15 کلاس 101 در مورخه 93/01/30تشکيل خواهد شد 1393/01/24 13:20:5
جبراني 93/01/30 پيرمحمدي شنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي آبهاي زيزميني ازساعت 8:15 صبح الي 17:15 عصر (5جلسه ) در مورخه 93/01/30تشکيل خواهد شد 1393/01/26 17:24:15
جبراني 93/01/31 پيرمحمدي يک شنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي اقتصاد مهندسي ازساعت 10الي 11:30 -15:45 الي 17:15 در مورخه 93/01/31تشکيل خواهد شد 1393/01/26 17:22:11
جبراني 93/01/31 بهشتي يک شنبه کلاس جبراني استاد بهشتي جنين شناسي ازساعت 14 الي 15:30 درکلاس 304 در مورخه 93/01/31تشکيل خواهد شد 1393/01/24 13:13:3
جبراني 93/01/31 پيشداد يک شنبه کلاس جبراني استاد پيشداد هيدروليک ازساعت 8:15 الي 17:15 درکلاس 301 در مورخه 93/01/31تشکيل خواهد شد 1393/01/28 9:47:43
جبراني 93/02/01 پيشداد دوشنبه کلاس جبراني استاد پيشداد مقاومت مصالح ازساعت 8:15 الي 17:15 درکلاس 205 در مورخه 93/02/01تشکيل خواهد شد 1393/01/28 9:49:50
عدم تشکیل 93/02/01 مطلبيان دوشنبه کلاس استاد مطلبيان کليه ي دروس در مورخه 93/02/01تشکيل نخواهد شد 1393/01/27 13:19:12
عدم تشکیل 93/02/01 فخيمي دوشنبه کلاس استاد فخيمي مشاوره (اطاق مشاوره ) در مورخه 93/02/01تشکيل نخواهد شد 1393/01/25 14:56:46
جبراني 93/02/03ساعت 14-15:30 در کلاس 703 پاک نژاد چهارشنبه کلاس جبراني استاد پاک نژاد فيزيک1 در مورخه 93/02/03ساعت 14-15:30 در کلاس 703 تشکيل خواهد شد 1393/01/27 14:49:42
جبراني 93/02/04ساعت 14-17:15 در سايت 2 هنر زماني پنجشنبه کلاس جبراني استاد زماني تصويرمتحرک در مورخه 93/02/04ساعت 14-17:15 در سايت 2 هنرتشکيل خواهد شد 1393/01/31 10:24:12
جبراني 93/02/05 حاجي زاده جمعه کلاس جبراني استاد حاجي زاده جهان گشا ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 93/02/05تشکيل خواهد شد 1393/01/28 16:21:38
جبراني 93/02/05 حاجي زاده جمعه کلاس جبراني استاد حاجي زاده خاقاني ونظامي ازساعت 11:45 الي 13:15 در مورخه 93/02/05تشکيل خواهد شد 1393/01/28 16:22:54
جبراني 93/02/05 حاجي زاده جمعه کلاس جبراني استاد حاجي زاده مثنوي ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/02/05تشکيل خواهد شد 1393/01/28 16:24:3
جبراني 93/02/05 حاجي زاده جمعه کلاس جبراني استاد حاجي زاده تحقيق دردستور ازساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 93/02/05تشکيل خواهد شد 1393/01/28 16:24:55
جبراني 93/02/06 پيرمحمدي شنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي زمين شناسي مهندسي ازساعت 8:15 الي 17:15 در مورخه 93/02/06تشکيل خواهد شد 1393/01/27 9:54:41
جبراني 93/02/07 جواهرنيا يک شنبه کلاس جبراني استاد جواهرنيا رياضي پيش دانشگاهي ازساعت10الي 11:30 درکلاس 103 در مورخه 93/02/07تشکيل خواهد شد 1393/01/24 13:11:42
عدم تشکیل 93/02/07 و 93/02/08 صادق صادقي يکشنبه و دوشنبه کليه دروس استاد صادق صادقي در مورخه 93/02/07 و 93/02/08تشکيل نخواهد شد 1393/01/31 10:53:48
جبراني 93/02/12 بيضا جمعه کلاس جبراني استاد بيضا تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/02/12تشکيل خواهد شد 1393/01/30 13:42:5
عدم تشکیل 93/1/28 رئوفي پنجشنبه کلاس استاد رئوفي دروس ساعتهاي 8.15. الي 11.30 در مورخه 93/1/28تشکيل نخواهد شد 1393/01/27 15:44:46
عدم تشکیل 93/2/4 غفاري پنجشنبه کلاس استاد غفاري کليه دروس در مورخه 93/2/4تشکيل نخواهد شد 1393/01/31 11:41:25
جبراني 93/2/7 جعفرزاده يکشنبه کلاس جبراني استاد جعفرزاده مقاومت مصالح به مشخصه 101748 در مورخه 93/2/7تشکيل خواهد شد 1393/01/27 10:32:48
جبراني 93/2/7 دادش زاده سه شنبه کلاس جبراني استاد دادش زاده ويرس شناسي وبيماري ها ساعت 8.15 الي 11.30 کلاس 101 در مورخه 93/2/7تشکيل خواهد شد 1393/01/26 13:10:23
جبراني ساعت 15/17-45/15 هفته هاي فرد در کلاس6جديد حيدري پنجشنبه کلاس جبراني استاد حيدري ترموديناميک2 در مورخه ساعت 15/17-45/15 هفته هاي فرد در کلاس6جديدتشکيل خواهد شد 1393/01/21 10:52:26
جبراني هفته هاي فردوزوج عشرت خواه هفته هاي فرد وزوج کلاس جبراني استاد عشرت خواه بيوشيمي 2 ازساعت 15:45 الي 17:15 درکلاس 406 در مورخه هفته هاي فردوزوجتشکيل خواهد شد 1393/01/24 13:21:40
مسئول دفتر

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04712225311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد