سه شنبه ١٦ آذر ١٣٩٥
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 95/09/16 خانم شکر زاده کليه دورس کلاس استاد خانم شکر زاده کليه دورس در مورخه 95/09/16تشکيل نخواهد شد 1395/09/16 9:13:1
جبراني 95/09/23 آقاجانزاده اصول تغذيه دام ازساعت 12:45 الي 16 کلاس 101 کلاس جبراني استاد آقاجانزاده اصول تغذيه دام ازساعت 12:45 الي 16 کلاس 101 در مورخه 95/09/23تشکيل خواهد شد 1395/09/16 18:0:55
عدم تشکیل 95/09/17 دکتر موثق بيماريهاي مشترک کلاس استاد دکتر موثق بيماريهاي مشترک در مورخه 95/09/17تشکيل نخواهد شد 1395/09/16 14:7:57
جبراني 95/09/22 نجف دخت حقوق مدني (2)ساعت 12:45 الي 14:15 و14:30 الي 16 وحقوق اداري (1) ساعت 16الي 17:30 کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق مدني (2)ساعت 12:45 الي 14:15 و14:30 الي 16 وحقوق اداري (1) ساعت 16الي 17:30 در مورخه 95/09/22تشکيل خواهد شد 1395/09/16 14:40:42
جبراني 95/09/24 رئوفي بتن 1 ساعت 12:45 الي 16 کلاس جبراني استاد رئوفي بتن 1 ساعت 12:45 الي 16 در مورخه 95/09/24تشکيل خواهد شد 1395/09/16 14:27:12
جبراني 95/09/24 رئوفي تحليل سازه 1 ساعت 10:15 الي 11:45 کلاس جبراني استاد رئوفي تحليل سازه 1 ساعت 10:15 الي 11:45 در مورخه 95/09/24تشکيل خواهد شد 1395/09/16 14:26:44
جبراني 95/09/18 نجف دخت مدني 7 ساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد نجف دخت مدني 7 ساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 95/09/18تشکيل خواهد شد 1395/09/16 13:28:27
جبراني 95/09/18 ظروفي مباني جامعه شناسي کلاس جبراني استاد ظروفي مباني جامعه شناسي در مورخه 95/09/18تشکيل خواهد شد 1395/09/16 12:56:41
جبراني 95/09/21 دکتر موثق بهداشت وصنايع شير کلاس جبراني استاد دکتر موثق بهداشت وصنايع شير در مورخه 95/09/21تشکيل خواهد شد 1395/09/16 10:54:48
جبراني 95/09/30 وحدت پور فيزيولوژي (1)(تنفس) ازساعت 12:45 الي 16 کلاس جبراني استاد وحدت پور فيزيولوژي (1)(تنفس) ازساعت 12:45 الي 16 در مورخه 95/09/30تشکيل خواهد شد 1395/09/16 10:54:4
عدم تشکیل 95/09/18 وحدت پور کليه دروس کلاس استاد وحدت پور کليه دروس در مورخه 95/09/18تشکيل نخواهد شد 1395/09/16 10:42:46
عدم تشکیل 95/09/17 قرباني کليه دروس کلاس استاد قرباني کليه دروس در مورخه 95/09/17تشکيل نخواهد شد 1395/09/15 17:5:11
عدم تشکیل 95/09/16 مطلبيان فقط دروس تايم اول ودوم ساعت 8:30 الي 10 و 10:15 الي 11:45 کلاس استاد مطلبيان فقط دروس تايم اول ودوم ساعت 8:30 الي 10 و 10:15 الي 11:45 در مورخه 95/09/16تشکيل نخواهد شد 1395/09/15 17:41:49
جبراني 95/09/17 ترابي جزاي عمومي 1 ساعت 8:30 الي 14:15 وحقوق مدني 1 ساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد ترابي جزاي عمومي 1 ساعت 8:30 الي 14:15 وحقوق مدني 1 ساعت 14:30 الي 16 در مورخه 95/09/17تشکيل خواهد شد 1395/09/15 15:24:17
جبراني 95/09/19 خانم همتي روش هاي تدريس کلاس جبراني استاد خانم همتي روش هاي تدريس در مورخه 95/09/19تشکيل خواهد شد 1395/09/15 14:18:54
عدم تشکیل 95/09/15و95/09/16 آقاي زارعي کليه دروس کلاس استاد آقاي زارعي کليه دروس در مورخه 95/09/15و95/09/16تشکيل نخواهد شد 1395/09/14 9:31:6
جبراني 95/09/15 شمسي مديريت خدمات درماني ازساعت 16الي 17:30 کلاس جبراني استاد شمسي مديريت خدمات درماني ازساعت 16الي 17:30 در مورخه 95/09/15تشکيل خواهد شد 1395/09/14 16:52:50
عدم تشکیل 95/09/15 خانم جواهر نيا کليه دروس کلاس استاد خانم جواهر نيا کليه دروس در مورخه 95/09/15تشکيل نخواهد شد 1395/09/14 14:34:56
عدم تشکیل 95/09/15 محمدنژاد کليه دروس کلاس استاد محمدنژاد کليه دروس در مورخه 95/09/15تشکيل نخواهد شد 1395/09/14 11:2:30
جبراني 95/09/18 شايق باکتري شناسي ازساعت 12:45 الي 13:30 کلاس جبراني استاد شايق باکتري شناسي ازساعت 12:45 الي 13:30 در مورخه 95/09/18تشکيل خواهد شد 1395/09/13 17:52:7
جبراني 95/10/05 شفائي امتحان درس روخواني قرآن ازساعت 8:30 الي 12 کلاس جبراني استاد شفائي امتحان درس روخواني قرآن ازساعت 8:30 الي 12 در مورخه 95/10/05تشکيل خواهد شد 1395/09/13 17:51:39
جبراني 95/09/22 شمسي مديريت خدمات درماني ازساعت 16 الي 17:30 کلاس جبراني استاد شمسي مديريت خدمات درماني ازساعت 16 الي 17:30 در مورخه 95/09/22تشکيل خواهد شد 1395/09/13 17:51:15
جبراني 95/09/21 شمسي بهداشت عمومي ازساعت 16 الي 17:30 کلاس جبراني استاد شمسي بهداشت عمومي ازساعت 16 الي 17:30 در مورخه 95/09/21تشکيل خواهد شد 1395/09/13 17:48:46
جبراني 95/09/15 حسين زاده آماراستنباطي ساعت 8:30 الي 14:15 و فلسه ساعت 14:30 الي 16 و روشهاي برنامه ريزي ساعت 16الي 17:30 کلاس جبراني استاد حسين زاده آماراستنباطي ساعت 8:30 الي 14:15 و فلسه ساعت 14:30 الي 16 و روشهاي برنامه ريزي ساعت 16الي 17:30 در مورخه 95/09/15تشکيل خواهد شد 1395/09/13 15:33:39
جبراني 95/09/18 افشين تاتاري در ساختمان چمران -ماشين 2 کلاس جبراني استاد افشين تاتاري در ساختمان چمران -ماشين 2 در مورخه 95/09/18تشکيل خواهد شد 1395/09/13 10:14:58
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد